Thứ ba, 04/08/2020, 15:38 GMT+7
Quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ mới của Hội Luật gia Việt Nam
Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua ngày 13/9/2019 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020.