10:28 17/10/2022 GMT+7
Thực trạng triển khai thực hiện quy định của Đảng về trách nhiệm của Hội Luật gia VN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
(Pháp lý) - Xuyên suốt 67 năm xây dựng và phát triển, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Hội Luật gia VN xác định là trách nhiệm, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Hội.

1. Khái quát kết quả thực hiện quy định của Đảng về trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Thứ nhất, về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam

Hội Luật gia Việt Nam được thành lập ngày 04/4/1955, là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thống nhất, tự nguyện của các luật gia trong cả nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các thế hệ luật gia đã có những đóng góp tích cực xây dựng nền khoa học pháp lý, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Vai trò của Hội Luật gia Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.

Qua các giai đoạn phát triển, Hội Luật gia Việt Nam được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam ở mọi mặt như:  Tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật;  Tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tôn trọng, chấp hành pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; Tham gia cải cách tư pháp ; tham gia cải cách hành chính; Tư vấn, giám sát giải quyết khiếu nại; Tham gia xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng, tham gia tư vấn, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống tham nhũng…. Giám sát, phản biện xã hội các lĩnh vực gắn với đời sống dân sinh ….. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của HLGVN đã được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, trong đó, đặc biệt là đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hội đã tích cực lên tiếng đấu tranh, bày tỏ quan điểm trên diễn đàn quốc tế về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo… để bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức Việt Nam, góp phần bảo vệ hòa bình trên thế giới.

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia Việt Nam, ngày 01/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ “Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra nước ngoài, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…”. Sau khi Chỉ thị số 14-CT/TW được ban hành, Đảng đoàn Quốc hội, nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã có kế hoạch, chương trình, văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị. Ngày 08/9/2022, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 145-KH/ĐĐ để triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ Chính trị đã đề ra trong Chỉ thị 14-CT/TW.

 

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW và Đ/c Trần Quốc Vượng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư TW Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng các Đ.c Lãnh đạo HLGVN, các Đ.c Ủy viên BCH Hội Luật gia VN tại Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 - CTTW của Bộ Chính trị và sơ kêt giữa nhiệm kỳ (2019-2024) ngày 12-10-2022.

 

Việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 14-CT/TW có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Chỉ thị 14-CT/TW là văn bản đầu tiên của Đảng quy định rõ về việc phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, xuyên suốt 67 năm xây dựng và phát triển, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Hội Luật gia Việt Nam xác định là trách nhiệm, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Hội. Trước khi Chỉ thị số 14-CT/TW ra đời, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội Đảng các khóa và các chỉ thị, nghị quyết như Nghị quyết số 01-NQ/TW về "Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay” (3/1992); Nghị quyết số 09-NQ/TW về "Một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay” (2/1995); Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái và hoạt động tán phát tài liệu chống Việt Nam" (01/2002); Thông báo Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường nhiệm vụ chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa" (12/2002); Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá" (4/2009); Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (5/2011); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (5/2016) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" (10/2016)… để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Gần 7 thập kỉ qua, Hội Luật gia đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội, đoàn kết, tập hợp rộng rãi đội ngũ các luật gia, từ các luật gia lão thành cho tới các luật gia là công chức, viên chức đang công tác và đội ngũ các luật sư, luật gia trẻ tự nguyện tham gia tổ chức Hội, hoạt động vì mục đích góp phần bảo vệ lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủ của công dân; bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ; bảo vệ đường lối, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước.

 Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam đã xác định rõ các tiêu chí để kết nạp hội viên theo hướng đảm bảo quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm thực hiện tốt trách nhiệm của Hội được nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đảng đoàn, Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam cũng như Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW cũng như các văn bản liên quan về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tới các cấp Hội, cán bộ, đảng viên và hội viên; phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ đảng viên tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra nước ngoài, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tiếp tục làm cho các cấp Hội, hội viên nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho cán bộ, đảng viên, hội viên.

Nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao trong thực hiện quy định của Đảng về trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam, nhiều năm nay, Hội Luật gia Việt Nam đã có một số hoạt động, phương pháp đấu tranh phù hợp góp phần cùng các ngành các cấp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cụ thể:

Một là, HLGVN đã vận động, huy động phát huy trí tuệ của gần 70.000 hội viên tích cực tham gia xây dựng thể chế chính sách pháp luật, trong đó có chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt HLGVN tích cực phê phán, đấu tranh với những tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách, pháp luật cũng như trong xây dựng đội ngũ cán bộ, không để các thế lực thù địch lợi dụng kẽ hở của pháp luật để cài cắm tư tưởng không thống nhất giữa các luật, đạo luật nhằm phá vỡ hệ thống quan điểm xuyên suốt của Đảng Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Tuyên truyền việc thực hành dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội; Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Có quan điểm rõ ràng lên án hành vi chạy chức chạy quyền, tiêu cực tham nhũng.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia VN ngày 21-4-2022

 

Với số lượng hội viên có kiến thức pháp luật đông đảo và ngày càng phát triển, Hội Luật gia Việt Nam trở thành một tổ chức rộng lớn nhất của giới luật gia Việt Nam. Bằng các hoạt động sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và với tiềm năng to lớn, vị trí của Hội Luật gia Việt Nam trong đời sống xã hội nói chung và trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng ngày càng được khẳng định và tăng cường.

Thời gian qua, HLGVN đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật. HLGVN thường xuyên tích cực tham gia tiếp công dân, tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước giải quyết nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia hỗ trợ pháp lý giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, không để các thế lực thù địch lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề xã hội bức xúc để chống phá.

Qua những việc làm trên của HLGVN đã giúp nhân dân nhận thức rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội với các đặc trưng cơ bản là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới mang lại tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 

Hai làđã phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cơ quan báo chí của Hội thường xuyên có các bài viết tuyên truyền về các NQ của Đảng. Thời gian gần đây khi NQTW 4 và NQTW5 .vv..: về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, PCTN, về chủ trương thành lập BCĐ PCTN cấp tỉnh, về đổi mới chính sách đất đai v.v.. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền mỗi khi Nhà nước sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những văn bản pháp luật mới.các cơ quan báo chí đều tích cực tuyên truyền để người dân hiểu thấu đáo và ủng hộ các chủ trương quan trọng của Đảng.

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thử thách. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tiếp tục gia tăng chống phá; lợi dụng sự phát triển của internet, mạng xã hội để có những hoạt động tinh vi, xảo quyệt hơn. Điều này đặt ra những yêu cầu mới về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp về công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí.

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội, các trang báo chí điện tử, thông tin điện tử của Hội Luật gia các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận của xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế; trong đó, thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm, đầu với các chuyên mục, chương trình, tuyến bài sâu sắc, phong phú, chất lượng.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội, các trang báo chí điện tử, thông tin điện tử của Hội Luật gia các cấp còn tích cực thông tin, tuyên truyền về lý luận chính trị; khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về tình hình đất nước cũng như các chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước; vạch trần, chỉ rõ âm mưu của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo, kích động người dân tụ tập, khiếu kiện đông người (đặc biệt tập trung vào các thời điểm quan trọng, như: chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội; khi Đảng, Nhà nước ta phải quyết định những vấn đề quan trọng v.v…). Nhiều bài viết hay, chất lượng đã được đăng tải về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng; gắn tuyên truyền phòng, chống tham nhũng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, giúp tăng cường, củng cố niềm tin khoa học, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa trong nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW đó là khẩn trương thực hiện nghiêm chỉnh Quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong năm 2019, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã lãnh đạo chặt chẽ việc quy hoạch báo chí. Thực hiện Kế hoạch số 1738/KH-BTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019, căn cứ Nghị quyết số 202-NQ/ĐĐ-BTVHLGVN ngày 20/6/2019 Hội nghị Đảng đoàn - Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 20, khóa XII (nhiệm kỳ 2014 - 2019), Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa XII đã xây dựng Đề án số 209/ĐA-HLGVN ngày 12/7/2019 về sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các ban ngành hữu quan. Từ khi Đề án số 209/ĐA-HLGVN được ban hành, Hội Luật gia Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của Hội tích cực triển khai các hoạt động, chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị chuyển đổi và cấp giấy phép hoạt động sau khi được chuyển đổi. Công tác quy hoạch báo chí của Hội Luật gia Việt Nam đã được thực hiện theo đúng tiến độ và hoàn thành theo đúng quy trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc sắp xếp, quy hoạch lại các cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội năm 2019 là phù hợp. Các cơ quan ngôn luận (Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Tạp chí Pháp lý, Tạp chí song ngữ Pháp luật và phát triển) sau khi thực hiện quy hoạch đã được kiện toàn về tổ chức, tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng thông tin, xây dựng thêm các chuyên mục mới, phát hành thêm những ấn phẩm mới; Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị cho xã hội và phục vụ tốt hơn nữa cho công tác tuyên truyền của Hội về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, Hội đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như Cựu chiến binh, Công đoàn, đặc biệt Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, Hội Luật gia Việt Nam đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị trong cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet. Hội đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam được tham gia các chương trình giáo dục sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị phù hợp với các đối tượng khác nhau, được trang bị những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho thanh niên; Triển khai có hiệu quả việc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động giáo dục truyền thống… để thanh niên hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, từ đó có nhận thức đúng, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng đề kháng, thanh lọc trước các thông tin xấu, độc; Khích lệ thanh niên chủ động, thường xuyên viết tin bài, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt; phê phán, đấu tranh, loại bỏ những thông tin sai, xấu, độc; Tích cực phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, lan tỏa các thông tin tích cực, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Có thể nói, Hội đã kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Bốn là, Lãnh đạo thực hiện công tác đối ngoại nhân dân theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư, các quy định của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nhiều năm qua, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Luật gia Việt Nam đã được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, trong đó, đặc biệt là đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Hội đã vận động và kịp thời cung cấp các thông tin về diễn biến trên Biển Đông để Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Hội Luật gia Châu Á - Thái Bình Dương (COLAP) ra 8 tuyên bố về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông (Tuyên bố về những vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông; về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam...), một lần gửi thư phản đối tới Chính phủ Trung Quốc; tổ chức 03 hội thảo về “Tình hình Biển Đông và các giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông” (Năm 2017 tại Nhật; năm 2018 và năm 2019 tổ chức tại Nga). Hội cũng phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức 13 cuộc, với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 3 cuộc hội thảo quốc tế tại Việt Nam về chủ đề Biển Đông, qua đó ủng hộ quan điểm đúng đắn về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, đồng thời góp phần giúp cộng đồng quốc tế nhận thức rõ những tác động và ảnh hưởng tiêu cực do hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc gây ra đối với hòa bình, an ninh trong khu vực.

Hội đã tích cực lên tiếng đấu tranh, bày tỏ quan điểm trên diễn đàn quốc tế về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo… để bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức Việt Nam, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia Việt Nam phát huy tốt vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Ban Chấp hành Hội Luật gia Châu Á - Thái Bình Dương (COLAP) và thành viên của Hiệp hội luật các nước ASEAN (ALA), thiết lập quan hệ hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác song phương với hiệp hội nghề luật của một số quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế.

Năm là, HLGVN tham gia tích cực thực hiện giám sát, phản biện xã hội với mục đích vì lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cảnh giác trước các hoạt động của các cá nhân, nhân danh tổ chức xã hội, lợi dụng diễn đàn để phát biểu, phản biện xã hội, xuyên tạc, phủ nhận những thành quả mà nhân dân ta đã đạt được. Những luận điệu này thường đưa ra những vấn đề yếu kém, khuyết điểm như một số nơi dân chủ còn hình thức, bệnh quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, chưa làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do người dân còn bức xúc ở một số nơi để rồi quy kết lỗi do thể chế, chế độ. Những nội dung này, HLGVN kiên quyết phòng, chống.

Hội Luật gia Việt Nam quán triệt các Hội viên nhận thức rõ phản biện xã hội không phải là phản bác, phủ nhận sạch trơn mà là hình thức để bày tỏ quan điểm, nêu mặt trái để làm sáng tỏ mặt phải, đồng tình hay không đồng tình nhưng mang tính xây dựng, nhằm tăng đồng thuận xã hội, bảo đảm nguyên tắc của phản biện xã hội, tôn trọng nguyên tắc tập trung, dân chủ, nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

 

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam ngày 22-4-2019

 

Sáu là, HLGVN quan tâm làm tốt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, giám sát cán bộ, đảng viên, hội viên thuộc Hội, tăng cường tuyền truyền, vận động, không để bị lợi dụng khi tham gia mạng xã hội.

Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ truyền thông và tâm lý dễ cả tin, chủ quan khi tham gia mạng xã hội, các thế lực xấu thường xuyên tung ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn; tăng cường bình luận, tuyên truyền kích động để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Nguy hiểm hơn, thời gian gần đây, chúng thông qua các hoạt động “diễn đàn”, “hỗ trợ nhân đạo”, “tham quan”, “du lịch”, “hội nghị”, “đào tạo”... cùng các “mồi nhử” kinh tế khác để tuyên truyền, lôi kéo; tán phát các tài liệu, luận điệu phản động. Nhằm gây hoang mang, tạo ra tình trạng bất ổn trong xã hội, chúng lấy việc các cơ quan chức năng của chúng ta truy tố những kẻ lợi dụng mạng xã hội để tung tin thất thiệt, gây nhiễu loạn thông tin; những đại gia lũng đoạn thị trường chứng khoán... để vu cáo Đảng, Nhà nước ta hình sự hóa các quan hệ dân sự.

Đặc biệt thời gian qua các thế lực thù địch, phản động phá hoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong hội nhập quốc tế của Đảng ta với các chiêu bài, như “bài”, “thoát” nước này, liên minh với nước kia, cổ xúy chủ nghĩa ly khai. Đáng chú ý, các đối tượng này triệt để lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta….

Nhiều năm nay, Hội Luật gia VN đã tích cực tổ chức nhiều Hội thảo khoa học quốc tế về vấn đề Biển đông. Qua đó tích cực lên tiếng đấu tranh, bày tỏ quan điểm trên diễn đàn quốc tế khằng định chủ quyền của VN ở Biển Đông. Ngoài ra, HLGVN cũng tích cực bày tỏ quan điểm về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo… để bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức Việt Nam, góp phần bảo vệ hòa bình trên thế giới.

Như vậy, với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao trong thực hiện quy định của Đảng về trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, các cấp Hội và mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên đều nhận thức, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt công tác này, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch, cơ hội chống đối chính trị.

2. Một số nhiệm vụ, giải giải pháp tiếp tục tăng cường trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kỹ thuật số và không gian mạng, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp bách và gặp nhiều khó khăn. Để tham gia tích cực hơn nữa trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Hội Luật gia Việt Nam đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Thứ nhất, Đảng đoàn HLGVN, Đảng ủy CQTW Hội quán triệt tới toàn thể Hội viên, Đảng viên thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đến sự ổn định và phát triển đất nước.

Thứ hai, bổ sung các giải pháp trong các chương trình của Hội Luật gia Việt Nam thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”, trong toàn hệ thống Hội Luật gia Việt Nam.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tham gia hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao: Đối ngoại và hợp tác quốc tế; Tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tôn trọng, chấp hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật,  tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia cải cách tư pháp; tham gia cải cách hành chính; Tư vấn, giám sát giải quyết khiếu nại; tham gia xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng, tham gia tư vấn, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống tham nhũng…. Giám sát, phản biện xã hội các lĩnh vực gắn với đời sống dân sinh …..

Thứ tư, đẩy mạnh việc nghiên cứu và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu gắn liền phù hợp với các hoạt động của Hội. Tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thứ năm, theo sát thực tiễn, thông qua các hoạt động tư vấn, trợ giúp, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội.

Thứ sáu, Đảng và Nhà nước đang nỗ lực xây dựng một xã hội mà ở đó người dân thực sự được làm chủ, con người là chủ thể của công cuộc đổi mới, là trung tâm của mọi chính sách, được quyền tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, đến lợi ích chung của xã hội, cộng đồng. Từ đó, đặt ra yêu cầu hội viên HLGVN phải tiếp tục nâng cao kĩ năng nghiên cứu, phản biện để tham gia hiệu quả nhiệm vụ góp ý xây dựng chính sách pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền VN XHCN.

Thứ bảy, để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ hội viên, đảng viên thuộc Hội phải có quan điểm, bản lĩnh, lập trường vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm nòng cốt trong thực hiện, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà NQ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thứ tám, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan báo chí của Hội trong đấu tranh vạch trần những thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, qua đó định hướng dư luận xã hội luôn cảnh giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các cơ quan báo chí của Hội cần nâng cao chất lượng thông tin, tăng cường tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những thông tin tốt và tích cực, làm cho những nội dung thông tin này thực sự là chủ đạo, chi phối đời sống tinh thần - thông tin xã hội, “làm loãng” và đẩy lùi các thông tin xấu, độc, tiêu cực, các quan điểm sai trái, thù địch. Cần mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục định kỳ, các tuyến bài đấu tranh tư tưởng; liên kết thông tin với các nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới một cách phù hợp.

Các cơ quan báo chí của Hội cần phân công trách nhiệm trực tiếp cho một số cán bộ phóng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận và năng lực đấu tranh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, các thông tin xấu, độc . Đồng thời, có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích và bảo vệ lực lượng này trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

ThS. Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy,

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD