00:10 27/03/2015 GMT+7
Hội Luật gia VN: Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hội viên
(ĐSPL) - Trên cơ sở Điều lệ Hội được phê duyệt, từ Trung ương Hội đến các chi hội cơ sở đã chú ý kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự với những chuyển biến rõ rệt hơn, năng động hơn, đồng thời tạo sự gắn kết, phối hợp giữa Trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh, thành phố với cấp quận, huyện và các chi hội cơ sở...

 

Các cấp hội từ Trung ương đến cơ sở đã triển khai thực hiện những quy định của Điều lệ một cách nghiêm túc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổ chức các cấp hội từng bước được kiện toàn, đảm bảo về số lượng và chất lượng khi phát triển hội viên; những nhiệm vụ trọng tâm quy định trong Điều lệ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện Điều lệ, các cấp hội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động, chế độ chính sách cho các cấp hội và hội viên.
Đến nay, Hội Luật gia Việt Nam đã có hệ thống bao gồm 63 Hội Luật gia cấp tỉnh, 408 Hội Luật gia cấp huyện, 118 chi hội cấp huyện ở những nơi chưa thành lập Hội Luật gia cấp huyện và 52 chi hội ở các bộ, ngành trực thuộc Trung ương. Có 14 địa phương, tổ chức hội đã được thành lập ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

 

Ngoài ra, công tác phát triển hội viên được tăng cường về số lượng, coi trọng chất lượng, tuân thủ những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp hội viên, từng bước chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực pháp lý và kinh nghiệm công tác hội cho hội viên. Tính đến tháng 5/2014, tổng số hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã có hơn 46.000 người.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, hội viên được các cấp hội quan tâm. Hàng năm Trung ương Hội và các cấp hội đã coi trọng và tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, về kỹ năng hoạt động. Công tác theo dõi, quản lý hội viên, thẻ hội viên được thực hiện ngày càng chặt chẽ hơn.
Các cấp hội đã coi trọng việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành và người đứng đầu theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ và đều là những luật gia tiêu biểu, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác hội. Nhiều cấp hội đã chấp hành nghiêm túc việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, duy trì các cuộc họp định kỳ của Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và sinh hoạt hội viênđúng quy định của Điều lệ.
Theo đánh giá mới đây nhất của Hội Luật gia Việt Nam, chỉ tính riêng trong 5 năm (2009-2014), sau khi Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2010 được phê duyệt, các cấp hội và hội viên đã nhận thức đầy đủ hơn về tôn chỉ, mục đích, tính chất, nhiệm vụ và trách nhiệm, quyền hạn, vị trí, vai trò của các cấp Hội Luật gia Việt Nam.
Thông qua các kỳ sinh hoạt, sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, các cấp hội đã quan tâm, bồi dưỡng nhận thức tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho hội viên theo 5 tiêu chí: “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; vững vàng về chính trị tư tưởng; tận tuỵ với nghề; vì dân; vì công lý” gắn với việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo nên sự đoàn kết gắn bó, ý thức chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Từ đó, đã có tác động đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp hội, chất lượng hội viên từng bước được nâng cao, thu hút được đông đảo lực lượng hội viên tham gia các hoạt động hội có hiệu quả thiết thực; uy tín, vị thế, vai trò của Hội Luật gia các cấp ngày càng được khẳng định và nâng cao, tạo được niềm tin đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền.
Cùng với việc thực hiện các Chỉ thị, Văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, căn cứ các quy định của Điều lệ, các cấp hội, hội viên đã thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của hội, từng bước nâng cao vị thế của Hội Luật gia Việt Nam trong nước và quốc tế, góp phần cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.           

TRẦN QUYẾT

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD