Thứ hai, 30/01/2023, 21:26 GMT+7
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch số 317/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

 

Kế hoạch đã chỉ rõ các nội dung cần thực hiện. Cụ thể: Tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 14-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với Hội Luật gia Việt Nam nhằm phát huy các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc;  Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng các cấp Hội luật gia trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh về tổ chức. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội; Phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia trong công tác tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý kiến văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đổi tượng chính sách,.; tham gia công tác tiếp dẫn, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở... Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng hội thẩm nhân dân. Thường xuyên đôn đốc hội luật gia các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

 Các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Luật gia các cấp; nghiên cứu chuyển giao những dịch vụ công phù hợp với khả năng của Hội Luật gia, thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật sau khi có hướng dẫn của các cơ quan Trung ương./.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,250.0023,620.00
EUR24,814.9626,204.51
AUD16,192.2116,882.69