14:20 02/11/2022 GMT+7
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU ngày 05/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

 

Kế hoạch đã đề ra các nội dung cụ thể và tiến độ thực hiện. Cụ thể:  

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 14-CT/TW và Chương trình số 27-CTr/TU nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên hội Luật gia và nhân dân về vị trí vai trò của Hội Luật gia Việt Nam nói chung và Hội Luật gia tỉnh nói riêng.

- Củng cố, kiện toàn xây dựng Hội Luật gia các cấp ngày càng vững mạnh về tổ chức và chuyên môn, thành lập các chi, huyện hội ở những nơi có đủ điều kiện; phấn đấu đến hết năm 2023 thành lập xong Hội Luật gia tại các huyện: Quản Bạ, Mèo Vạc, Yên Minh, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê và hai Chi hội Luật gia tại Đoàn Luật sư tỉnh và Thanh tra tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban thường vụ và cán bộ chuyên trách của Hội Luật gia tỉnh; tham mưu kiện toàn nhân sự Ban thường vụ Hội Luật gia nhiệm kỳ 2019-2024, lựa chọn các hội viên có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm để bố trí làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm.

- Bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ hội viên vững mạnh về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, duy trì hoạt động Hội Luật gia các cấp bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Hội.

- Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố chỉ đạo các cấp Hội hướng mạnh hoạt động về cơ sở, thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho các đối tượng: người nghèo, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò phản biện xã hội.

- Tăng cường tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tuyển chọn các chức danh tư pháp, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hào nhập cộng đồng đối với các phạm nhân; tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; hòa giải ở cơ sở.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động đối với các cấp hội và hội viên.

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 05/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới./.

Mai Vũ

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD