Thứ bảy, 11/07/2020, 15:07 GMT+7
Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày 01/3/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy bân Nhân dân các huyện, thành phố.

 

Hình ảnh minh họa về hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Cà Mau


Văn bản nêu rõ: Thực hiện Công văn số 1060-CV/TƯ, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; định hướng lãnh đạo với tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia. Hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò Hội Luật gia trong việc thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính… tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Luật gia kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; hỗ trợ việc thành lập tổ chức Hội Luật gia ở những nơi chưa thành lập theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên.

3. Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh lãnh đạo các cấp Hội thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ của Hội; hướng dẫn nội dung, phương pháp công tác, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện tốt nội dung Công văn này (gửi kèm theo công văn số 1060-CV/TƯ)./.

 

PV.

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR25,459.1826,757.62
AUD15,678.1416,332.91