09:20 01/11/2022 GMT+7
Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Ngày 14 tháng 10 năm 2022, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tiếp tục tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

 

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia - một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia các cấp. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động. Phấn đấu đến năm 2025, 100% đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh thành lập tổ chức Hội Luật gia; thành lập tổ chức Hội Luật gia ở các sở, ngành cấp tỉnh, xã, phường, thị trấn (nơi đủ điều kiện).

3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp ngoài toà án, hoà giải ở cơ sở... Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

4. Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

5. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, phát huy Hội Luật gia tham gia tích cực, hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.

6. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này; quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Luật gia các cấp của tỉnh; thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí đối với Hội Luật gia theo quy định của pháp luật (như: Tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân tôn trọng, chấp hành pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; tham gia cải cách hành chính; phối hợp tiếp công dân, tư vấn pháp luật cho công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh...).

7. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Chỉ thị này; phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức Hội Luật gia ở cơ quan, đơn vị, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội và hội viên.

8. Cấp ủy cấp huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia cấp huyện; phân công lãnh đạo cấp uỷ phụ trách Hội Luật gia. Định kỳ hoặc khi cần thiết, thường trực cấp uỷ nghe báo cáo và chỉ đạo công tác của Hội Luật gia. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội Luật gia thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo việc xây dựng, kiện toàn tổ chức của Hội Luật gia phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của địa phương theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giao nhiệm vụ cho Hội Luật gia tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

9. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ và thay thế Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh.

Mai Vũ

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD