15:06 27/10/2022 GMT+7
Tỉnh ủy Thái Bình ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 10/10/2022, Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành công văn số 883-CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội Luật gia các cấp thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 145-KH/ĐĐ của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan đến Hội Luật gia giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là các tổ chức hội, hội viên Hội Luật gia và những người đã và đang làm công tác pháp luật nắm vững và nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Hội Luật gia.

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức các cấp Hội Luật gia. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động của Hội.

- Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng mạnh về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, hòa giải ở cơ sở, động viên nhân dẫn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, các sở, ngành tăng cường phối hợp với các cấp Hội Luật gia trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia các cấp hoạt động hiệu quả, chất lượng; quan tâm chỉ đạo, giao việc, bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Hội Luật gia các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, cụ thể, phù hợp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145-KH/ĐĐ của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia; phân công cấp ủy phụ trách Hội Luật gia. Định kỳ hoặc khi cần thiết, thường trực cấp ủy nghe báo cáo và chỉ đạo công tác của Hội Luật gia. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Hội Luật gia các cấp thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức của Hội Luật gia các cấp phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của địa phương quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giao nhiệm vụ cho các cấp Hội Luật gia phù hợp với khả năng của từng cấp hội để Hội Luật gia các cấp tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 145-KH/ĐĐ của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, các văn bản liên quan và Công văn này; tích cực tuyên truyền về vị trí, vai trò, trách nhiệm và hoạt động của Hội Luật gia trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quan.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công cấp ủy viên phụ trách Hội Luật gia tỉnh.

- Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Luật gia tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn số 883-CV/TU, định kỳ hằng quý báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tham mưu Tinh ủy tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD