Chủ nhật, 26/06/2022, 18:32 GMT+7
Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 56-CT/TW
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành kế hoạch và gửi đến các tỉnh, thành ủy trong cả nước và các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể nơi có tổ chức Hội Luật gia.

 

Ảnh minh họa

 

Nhằm đánh giá toàn diện tình hình và kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW; làm rõ các kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, giải pháp, các kiến nghị, đề xuất để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia trong tình hình hiện nay, ngày 11 tháng 5 năm 2021, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch tổng kết việc thực hiện văn bản quan trọng này. Nội dung tổng kết cần đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW, Thông báo Kết luận số 50-TB/TW và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào kế hoạch để chỉ đạo tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị.

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy thẩm định, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt và gửi về Hội Luật gia Việt Nam trước ngày 25/7/2021./.

Vũ Mai

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,080.0023,390.00
EUR23,828.4125,163.09
AUD15,623.5916,290.06