15:25 27/10/2022 GMT+7
Tỉnh ủy Phú Thọ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 07 tháng 10 năm 2022, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành văn bản số 788-TB/TU về việc Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

 

Để triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị "về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới" (gọi tắt là Chỉ thị số 14-CT/TW) đến các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu:

- Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ và các cấp Hội luật gia trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW đến các cấp Hội và hội viên; xây dựng chương trình hoặc kế hoạch hành động thực hiện đảm bảo thiết thực, cụ thể, phù hợp để thực hiện. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động của Hội luật gia và hội viên; tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động trong việc tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật; tuyên truyền, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý...; công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh.

- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ tham mưu chỉ đạo sơ kết, tổng kết theo quy định. Vậy, thông báo để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

Mai Vũ

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD