10:35 01/11/2022 GMT+7
Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 162-CTr/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

 

Văn bản đã chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện. Cụ thể:

- Tập trung tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về công tác của Hội Luật gia. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác của Hội Luật gia theo Chỉ thị số 14- CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia các cấp trong tình hình hiện nay Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

-  Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp ngày càng vững mạnh về tổ chức. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy các cấp hội, quan tâm phát triển hội viên; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác Hội; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội Luật gia triển khai các hoạt động tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội; định kỳ nghe báo cáo và chỉ đạo, định hướng, giao nhiệm vụ cho các cấp Hội. Cơ quan Hội các cấp tích cực vận động, tập hợp những người đã và đang làm công tác pháp luật trên địa bàn tỉnh tham gia vào Hội; thu hút, tạo điều kiện để Luật gia trẻ, Luật gia là người dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động của Hội.

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia các cấp. Hội Luật gia các cấp chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội. Tăng cường phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật và phản biện xã hội; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa; tham gia giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội.

- Tăng cường công tác đối ngoại của Hội Luật gia Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân. Phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp xây dựng địa phương. Chủ động tham gia nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về cơ sở pháp lý phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Tham gia công tác đối ngoại, giao lưu và hợp tác về luật học, triển khai đối thoại mang tính xây dựng theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; tích cực thúc đẩy hợp tác dịch vụ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hợp tác giữa những người làm công tác pháp luật (như luật sư, công chứng viên) theo quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, dịch vụ pháp lý cho nhân dân, tạo môi trường pháp luật lành mạnh, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

- Các Ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW; theo phạm vi chức năng, nhiệm thẩm quyền có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị mình; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban nội chính Tỉnh uỷ).

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW đến cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về Hội và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội luật gia tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; củng cố tổ chức Hội Luật gia tỉnh, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội và hội viên.

- Hội Luật gia tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội bám sát nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của các cấp hội, bảo đảm bám sát các yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

- Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ tham mưu Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội luật gia. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Hội luật gia các cấp thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW và Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD