Thứ hai, 30/01/2023, 22:14 GMT+7
Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 06/9/2022, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành công văn số 1797-CV/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CV/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

 

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nội dung như:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới” đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là Hội viên Hội Luật gia các cấp và những người đã và đang làm công tác pháp luật nắm vững và nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hội Luật gia trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công tác quản lý nhà nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Hội Luật gia.

- Hội Luật gia tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh về tổ chức. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dường, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội Luật gia cấp huyện và các chi hội trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia ở cơ sở trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng đối với luật gia, chi hội luật gia có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội và tham gia tích cực các phong trào thi đua tại địa phương. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phản biện xã hội, tư vấn, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, góp ý kiến các dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hoà nhập cộng đồng đối với các phạm nhân...

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tích cực phối hợp với các cấp Hội triển khai sâu rộng, hiệu quả nhiệm vụ xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý. Đồng thời, quan tâm, chỉ đạo, bố trí kinh phí hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội hoạt động và phát triển.

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ của mình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này; phối hợp với đảng ủy cơ quan xây dựng, củng cố tổ chức Hội Luật gia ở cơ quan, đơn vị mình, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội và hội viên.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”, các văn bản có liên quan và công văn này.

- Các huyện ủy, thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia; phân công lãnh đạo cấp ủy phụ trách Hội Luật gia. Định kỳ hoặc khi cần thiết, thường trực cấp ủy nghe báo cáo và chỉ đạo công tác của Hội Luật gia. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội Luật gia các cấp thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo việc xây dựng, kiện toàn tổ chức của Hội Luật gia các cấp phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của địa phương theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; tăng cường giao nhiệm vụ cho các cấp Hội Luật gia phù hợp với khả năng của từng cấp hội tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Luật gia tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mai Vũ

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,250.0023,620.00
EUR24,814.9626,204.51
AUD16,192.2116,882.69