Thứ sáu, 23/07/2021, 22:19 GMT+7
Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày 15/5/2020, Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành văn bản gửi các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; các Sở, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư TW Đảng.

 

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 14/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; tổ chức và hoạt động của các cấp hội được tăng cường, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đã có nhiều đóng góp trong việc tham gia vào các hoạt động xây dựng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý,  phòng, chống tội phạm ở địa phương; tham gia vào việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần chung vào công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, việc thực hiện các chỉ thị, kết luận trên còn hạn chế nhất định: cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền một số nơi chưa thật sự quan tâm và tạo điều kiện để củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động của Hội; chưa tích cực vận động và thành lập tổ chức Hội Luật gia ở cấp mình. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội, chi hội chưa cao, chưa phát huy tốt vị trí, vai trò và sự đóng góp tích cực của Hội để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Hội Luật gia các cấp; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW, Thông báo kết luận số 50-TB/TW và Chỉ thị số 10-CT/TU đối với tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh và vị trí, vai trò của các cấp Hội. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong các chỉ thị và kết luận trên. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội tham gia sinh hoạt và giao ban định kỳ trong khối nội chính ở địa phương.

2. Cấp  ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa việc thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; bồi dưỡng, lựa chọn những người có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm để bổ sung vào các chức danh của các chi hội. Các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của chi hội Luật gia ở cơ quan, đơn vị mình.

3. Bán cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động của các cấp hội, bảo đảm hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu hỗ trợ và tạo điều kiện để các cấp Hội Luật gia từ tỉnh đến cơ sở hoạt động hiệu quả.

4. Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang lãnh đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội; Hướng dẫn nội dung, phương pháp công tác, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở; chủ động và nhạy bén hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; làm tốt công tác đối ngoại với Nhân dân, góp phần tích cực vào việc vận động, đấu tranh, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc; đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

- Thường xuyên tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong việc triển khai sâu rộng, hiệu quả nhiệm vụ xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

- Chú trọng xây dựng đội ngũ luật gia có bản lĩnh chính trị, đề cao lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp; chủ động phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW, Thông báo kết luận số 50-TB/TW, Chỉ thị số 10-CT/TU. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo về Trung ương theo quy định.

Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW, Thông báo kết luận số 50-TB/TW và Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia và tinh thần chỉ đạo của công văn này./.

  • Đại hội Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ngày 17/7/2021, tại Hội trường Thị ủy Nghi Sơn, Hội Luật gia thị xã Nghi Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Dương Khánh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa; Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn; Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.
  • Phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa Ngày 09/7/2021, tại Hội trường Công sở phường Đông Hương (thành phố Thanh Hóa), trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” của Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND thành phố Thanh Hóa và UBND phường Đông Hương tổ chức Hội nghị phổ biến, tư vấn pháp luật về đất đai. Đồng chí Lê Đình Ty, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã dự. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa và phường Đông Hương.
  • Hội Luật gia tỉnh Nghệ An tích cực tham gia công tác bầu cử Xác định công tác Bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng đầu năm nay, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo toàn Hội tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều hoạt động cụ thể như tuyên truyền về hoạt động Bầu cử, tham gia các hội nghị hiệp thương, công tác giám sát và chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở vận động các Luật gia tích cực tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Đồng thời, quán triệt đến Hội viên tham gia đầy đủ và vận động mọi người tích cực tham gia Ngày hội Bầu cử.
  • Hội Luật gia tỉnh Thái Bình thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021Thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021, Hội Luật gia tỉnh đã mở Hội nghị triển khai, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 30/KH-HLG ngày 07/9/2017 của Hội Luật gia tỉnh đến các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Hội, Ban Chấp hành tỉnh Hội, lãnh đạo các huyện, thành Hội, chi hội trực thuộc và các Chi hội cơ sở trong toàn tỉnh.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD22,880.0023,110.00
EUR26,402.7727,776.62
AUD16,554.4417,245.93