13:59 16/06/2020 GMT+7
Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày 15/5/2020, Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành văn bản gửi các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; các Sở, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư TW Đảng.

 

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 14/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; tổ chức và hoạt động của các cấp hội được tăng cường, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đã có nhiều đóng góp trong việc tham gia vào các hoạt động xây dựng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý,  phòng, chống tội phạm ở địa phương; tham gia vào việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần chung vào công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, việc thực hiện các chỉ thị, kết luận trên còn hạn chế nhất định: cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền một số nơi chưa thật sự quan tâm và tạo điều kiện để củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động của Hội; chưa tích cực vận động và thành lập tổ chức Hội Luật gia ở cấp mình. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội, chi hội chưa cao, chưa phát huy tốt vị trí, vai trò và sự đóng góp tích cực của Hội để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc củng cố tổ chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Hội Luật gia các cấp; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW, Thông báo kết luận số 50-TB/TW và Chỉ thị số 10-CT/TU đối với tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh và vị trí, vai trò của các cấp Hội. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong các chỉ thị và kết luận trên. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội tham gia sinh hoạt và giao ban định kỳ trong khối nội chính ở địa phương.

2. Cấp  ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa việc thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; bồi dưỡng, lựa chọn những người có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm để bổ sung vào các chức danh của các chi hội. Các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của chi hội Luật gia ở cơ quan, đơn vị mình.

3. Bán cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động của các cấp hội, bảo đảm hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu hỗ trợ và tạo điều kiện để các cấp Hội Luật gia từ tỉnh đến cơ sở hoạt động hiệu quả.

4. Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang lãnh đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội; Hướng dẫn nội dung, phương pháp công tác, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở; chủ động và nhạy bén hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; làm tốt công tác đối ngoại với Nhân dân, góp phần tích cực vào việc vận động, đấu tranh, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc; đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

- Thường xuyên tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong việc triển khai sâu rộng, hiệu quả nhiệm vụ xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

- Chú trọng xây dựng đội ngũ luật gia có bản lĩnh chính trị, đề cao lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp; chủ động phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW, Thông báo kết luận số 50-TB/TW, Chỉ thị số 10-CT/TU. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo về Trung ương theo quy định.

Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 56-CT/TW, Kết luận số 19-KL/TW, Thông báo kết luận số 50-TB/TW và Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia và tinh thần chỉ đạo của công văn này./.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD