10:25 31/10/2022 GMT+7
Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành văn bản thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 14 tháng 10 năm 2022, Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành văn bản số 810-CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

 

Công văn yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW và các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới; nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Hội Luật gia các cấp trong Tỉnh. Xác định Hội Luật gia là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp trong Tỉnh ngày càng vững mạnh về tổ chức, bảo đảm môi trường hoạt động thuận lợi theo quy định pháp luật; thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức và hoạt động. Không để các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo, kích động, lợi dụng hội viên tham gia các hoạt động gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia các cấp trong Tỉnh, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, đề xuất, phản biện, kiến nghị hoàn thiện pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết các tranh chấp giữa nội bộ nhân dân bên ngoài Toà án, hoà giải ở cơ sở. Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia ý kiến đối với công tác tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hoà nhập cộng đồng đối với phạm nhân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những hội viên tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.

- Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hội Luật gia với các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài, nhất là những tỉnh có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Đồng Tháp như: Prây-veng, Ban-tây Miên-chay (Vương quốc Campuchia), Salavan, Champasak (Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) để tuyên truyền, giới thiệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước ra nước ngoài. Tăng cường hoạt động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quan tâm vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đóng góp xây dựng đất nước và địa phương.

- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia các cấp; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để Hội Luật gia các cấp hoạt động có hiệu quả.

- Các huyện uỷ, thành uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia ở địa phương. Phân công một đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, thành uỷ phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Hội Luật gia trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Mai Vũ

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này. Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Hội Luật gia Tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn này; định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD