Thứ hai, 30/01/2023, 21:31 GMT+7
Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 29/8/2022, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới”.

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh, xác định rõ tính chất, đặc thù của Hội trong hệ thống chính trị nhằm phát huy vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các cấp Hội); xây dựng tổ chức Hội Luật gia phát triển ngày càng vững mạnh; đội ngũ hội viên Hội Luật gia có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, thực sự là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên Hội Luật gia trong toàn tỉnh. Nâng cao tính chủ động của các cấp Hội và hội viên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên trên toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, Hội Luật gia tỉnh quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới” (Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị), tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia: cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban nhân dân các cấp quan tâm phát huy vai trò của các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh, xây dựng tổ chức luật gia ngày càng vững mạnh: Cấp ủy, tổ chức đảng và các cấp Hội thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm công tác phát triển hội viên mới tương xứng với nguồn lực hiện có của tỉnh. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát đối với hội viên trong tổ chức, hoạt động; Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của hội viên Hội Luật gia các cấp gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam. Khắc phục tình trạng hoạt động hình thức, kém hiệu quả của một số cấp Hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động. Nâng cao chất lượng tham gia đề xuất, kiến nghị, phản biện, góp ý xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài toà án, hoà giải ở cơ sở... Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hoà

nhập cộng đồng đối với các phạm nhân; Các cấp Hội và hội viên tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra nước ngoài, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về cơ sở pháp lý phục vụ cho bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục lãnh đạo, phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh tham gia tích cực, hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất, phân biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật theo thẩm quyền. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cấp Hội; giao việc, nghiên cứu chuyên giao những dịch vụ công phù hợp với khả năng của tổ chức Hội Luật gia.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia: Phân công lãnh đạo cấp ủy phụ trách Hội Luật gia. Định kỳ và khi cần thiết thường trực cấp ủy nghe báo cáo và chỉ đạo công tác của Hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Hội Luật gia thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo việc xây dựng, kiện toàn tổ chức của Hội phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của địa phương theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giao nhiệm vụ tham gia xây dựng và phát triển địa phương phù hợp với khả năng theo đúng nhiệm vụ của Hội tại Điều 5 Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

Giao các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan.

Mai Vũ

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,250.0023,620.00
EUR24,814.9626,204.51
AUD16,192.2116,882.69