Thứ hai, 30/01/2023, 22:14 GMT+7
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày 03 tháng 10 n ăm 2022, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 163-KH/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

 

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu: Triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 14-CT/TW nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng củng cố, kiện toàn, xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia các cấp phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của thành phố theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, khả thi của thành phố cần thực hiện nhằm kế thừa, phát huy kết quả tích cực đã đạt được và khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế qua hơn 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đạt kết quả, hiệu quả cao.

Các nhiệm vụ, giải pháp đề  ra:

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhận thức đầy điểm Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với Hội Luật gia Việt Nam nhằm phát huy các cấp Hội, hội viên tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp ngày càng vững mạnh về tổ chức. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức và hoạt động.

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia các cấp, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Hội Luật gia các cấp.

- Phát huy vai trò tích cực của Hội Luật gia các cấp trong công tác đối ngoại Nhân dân; tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân tiến bộ trong khu vực và trên thế giới; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục... của thành phố ra nước ngoài, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, thành phố. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và thành phố về cơ sở pháp lý phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Giao các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chi thị.

- Ban Thường vụ Thành ủy phân công đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phụ trách Hội Luật gia thành phố; tham mưu Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng đoàn, Ban Chấp hành Hội Luật gia thành phố định kỳ (hoặc khi cần thiết) để nghe báo cáo tình hình, chỉ đạo, định hướng hoạt động.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng (nơi có tổ chức Hội) phân công lãnh đạo cấp ủy phụ trách Hội Luật gia; nghiên cứu thực hiện việc cơ cấu lãnh đạo Hội Luật gia quận, huyện và thành phố Thủ Đức tham gia làm thành viên khối nội chính của cấp ủy, tạo điều kiện để lãnh đạo Hội tham gia các hội nghị giao ban định kỳ khối nội chính; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, định kỳ hoặc cần thiết làm việc với Ban Chấp hành Hội Luật gia để nghe báo cáo tình hình hoạt động, định hướng, giao nhiệm vụ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cấp Hội; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Tăng cường phối hợp với Đảng đoàn Hội Luật gia thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển tổ chức Hội, thực hiện công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ luật gia; phấn đấu trong 05 năm tới (giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026) tại tất cả các Hội Luật gia quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều thành lập được tổ chức đảng, đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Đảng đoàn Hội Luật gia thành phố chủ động phối hợp với các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, cấp ủy, tổ chức đảng (nơi có tổ chức Hội) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng Chỉ thị 14-CT/TW đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, giới luật gia và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng cơ chế, quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác để Hội Luật gia các cấp hoạt động theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Luật gia các cấp xây dựng kế hoạch, đề án, nội dung công tác từng năm có trọng tâm, trọng điểm, có tính sáng tạo, đổi mới, đáp ứng sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo việc kế thừa, phát huy kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những mặt còn tồn tại, hạn chế qua hơn 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Hội Luật gia các quận, huyện và thành phố Thủ Ðức; chú trọng việc lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm và tâm huyết với công tác Hội để bố trí vào các chức danh chủ chốt của Hội các cấp. Thường xuyên quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đề cao lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ Hội và hội viên; Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, tham gia phản biện xã hội đối với dự thảo các văn bản (văn bản pháp quy, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án); tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chỉ thị; nghị quyết của Đảng và của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố; giám sát việc thi hành pháp luật. Chủ động thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, người khó khăn, gia đình chính sách, có công, đối tượng yếu thế; tham gia công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở... Nâng cao trách nhiệm tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân; tham gia có hiệu quả các kế hoạch, chương trình của thành phố về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phát huy vai trò tích cực của Hội Luật gia các cấp trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, vận động Nhân dân nhằm góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố thể chế hóa Chỉ thị 14-CT/TW sát với đặc điểm, tình hình, điều kiện của thành phố; nghiên cứu chuyển giao những dịch vụ công phù hợp với khả năng của Hội Luật gia, thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban - ngành liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia hoạt động; tăng cường phối hợp, tạo cơ chế để Hội Luật gia các cấp tích cực hiến kế, đóng góp, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, giải quyết các tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế Nhà nước, phản biện xã hội, đối ngoại Nhân dân...

- Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Luật gia thành phố gấp Ban Thường vụ Thành ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW và Kế hoạch này; định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy./.

Mai Vũ

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,250.0023,620.00
EUR24,814.9626,204.51
AUD16,192.2116,882.69