Thứ bảy, 06/06/2020, 02:42 GMT+7
Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/KL của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng có văn bản gửi các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Ban cán sự Đảng, đảng đoàn; Sở, ban, ngành thành phố; Hội Luật gia thành phố; quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy về việc triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia các cấp. Văn bản nêu rõ:

 

ảnh minh họa

 

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Luật gia thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về nội dung Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác Hội Luật gia Việt Nam và Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư (khóa VIII) về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hội luật gia, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

2. Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội luật gia; rà soát, thành lập mới các chi hội luật gia tại các cơ quan, ban, ngành và tại các phường, xã của thành phố ở những nơi có đủ điều kiện; tạo điều kiện để hội luật gia các cấp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

3. Hội Luật gia thành phố cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; thường xuyên hướng dẫn các cấp hội thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ hội và các quy định của pháp luật. Trong đó, chú trọng triển khai các nội dung cụ thể sau đây:

- Tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý…

- Chú trọng xây dựng đội ngũ luật gia có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức và tinh thông nghiệp vụ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để thành phố phát triển.

- Quán triệt cho các cấp hội tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện công tác hội; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện có biện pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

5. Giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công văn này, báo cáo Thường trực Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo./.

 

PV.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,130.0023,340.00
EUR25,737.7827,050.38
AUD15,868.2716,530.95