Thứ tư, 22/05/2019, 22:35 GMT+7
Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam
Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã có quyết định số 211/QĐ-HLGVN về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam. Dưới đây là toàn Quyết định và Quy chế thi đua, khen thưởng kèm theo.

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Số:  211/QĐ-HLGVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

  QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam 

 

Căn cứ Nghị định số: 130/NV-DC-NĐ ngày 04/4/1955 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Luật gia Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;

Căn cứ  Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, khóa XII ngày 02 tháng 10 năm 2015;

Xét đề nghị của Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 và thay thế Quyết định số 134/QĐ-HLGVN, ngày 12/11/2012 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Trưởng các Ban chuyên môn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Chi hội trưởng các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương HLGVN;

- Hội Luật gia tỉnh, thành phố; Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc TW Hội;

- Lưu: VT, TĐKT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Quyền

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2333023450
EUR25912.0726717.43
AUD15844.8816211.48