Thứ tư, 25/04/2018, 05:51 GMT+7
Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam
Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã có quyết định số 211/QĐ-HLGVN về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam. Dưới đây là toàn Quyết định và Quy chế thi đua, khen thưởng kèm theo.

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Số:  211/QĐ-HLGVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

  QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam 

 

Căn cứ Nghị định số: 130/NV-DC-NĐ ngày 04/4/1955 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Luật gia Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;

Căn cứ  Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, khóa XII ngày 02 tháng 10 năm 2015;

Xét đề nghị của Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 và thay thế Quyết định số 134/QĐ-HLGVN, ngày 12/11/2012 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Trưởng các Ban chuyên môn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Chi hội trưởng các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương HLGVN;

- Hội Luật gia tỉnh, thành phố; Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc TW Hội;

- Lưu: VT, TĐKT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Quyền

 

  • Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội ký kết giao ước thi đua năm 2018Ngày 09/4/2018, tại trụ sở Bộ Công an, Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Thư ký: Dương Đình Khuyến, Trưởng Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Trần Đức Long, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đại diện 36 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Luật gia Bộ Công an.
  • Củng cố và phát triển các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Ngày 29/3/2017 tại Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thường trực Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội với sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Tham dự Hội nghị có 46 đại biểu là Lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Trung ương Hội và đại diện của 33 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội.
  • Từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Hội Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội quý I và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội trong Quý II năm 2018; xem xét thông qua dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; bàn kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
  • Tập huấn về Công ước chống tra tấn của Liên Hợp QuốcNgày 20/3/2018 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tổ chức buổi tập huấn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2273522805
EUR27564.1227893.62
AUD17093.4917350.03