Thứ sáu, 22/06/2018, 18:24 GMT+7
Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam
Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã có quyết định số 211/QĐ-HLGVN về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam. Dưới đây là toàn Quyết định và Quy chế thi đua, khen thưởng kèm theo.

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Số:  211/QĐ-HLGVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

  QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam 

 

Căn cứ Nghị định số: 130/NV-DC-NĐ ngày 04/4/1955 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Luật gia Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;

Căn cứ  Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, khóa XII ngày 02 tháng 10 năm 2015;

Xét đề nghị của Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 và thay thế Quyết định số 134/QĐ-HLGVN, ngày 12/11/2012 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Trưởng các Ban chuyên môn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Chi hội trưởng các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương HLGVN;

- Hội Luật gia tỉnh, thành phố; Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc TW Hội;

- Lưu: VT, TĐKT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Văn Quyền

 

  • Kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), ngày 19/6/2018, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Đời sống & Pháp luật; Báo Điện tử Người Đưa Tin; Tạp chí pháp lý; Tạp chí pháp luật và phát triển là những đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.
  • Cụm thi đua số 6 sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018.Ngày 15/6/2018 tại trụ sở Bộ Công an, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 6 đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
  • Góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013.Ngày 24/5/2018 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Dự án “Tư vấn pháp luật về hợp đồng hợp tác cho người nông dân dân tộc thiểu số các tỉnh miền Bắc Việt Nam”, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với tổ chức phát triển nông nghiệp Đan Mạch tại châu Á (ADDA) tổ chức hội thảo góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013.
  • Góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án Hình sự và Luật Đặc xá (sửa đổi).Ngày 17/5/2018 tại trụ sở Trung ương Hội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V19), Bộ Công an, Chi hội Luật gia Bộ Công an tổ chức hội thảo lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án Hình sự và Luật Đặc xá (sửa đổi).
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2283022900
EUR26428.6726744.49
AUD16747.5117032.83