Thứ năm, 22/10/2020, 21:37 GMT+7
Phát huy vai trò và khả năng của Luật gia trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới.

 

Hội Luật gia tỉnh tập huấn công tác Hội năm 2019

 

Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia tỉnh kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội-nghề nghiệp của các Luật gia trong tỉnh; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, bảo đảm thực hiện thống nhất và hiệu quả, Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia trong tỉnh hoạt động. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

 

Ảnh hoạt động Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long

 

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Hội Luật gia tỉnh phối hợp cùng với các Sở, ngành trong tỉnh thực hiện tốt các dung của Chỉ thị đã đề ra, trong đó nhấn mạnh vào nội dung: Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong các hoạt động xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở và các thiết chế hòa giải khác với. Cụ thể là: Quan tâm, tạo điều kiện mời đại diện Hội Luật gia tham gia soạn thảo, thẩm định, góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi, thảo luận về các giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Nâng cao năng lực, khai thác, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách, triển khai ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, cấp giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và các chi hội luật gia đủ điều kiện theo quy định. Liên kết hoạt động tư vấn pháp luật tại Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp trong triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho từng đối tượng cụ thể. Phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia tỉnh tham gia công tác giám sát, theo dõi thi hành pháp luật; giải quyết tranh chấp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Hội Luật gia phối hợp cùng với các Sở, ngành trong tỉnh định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch./.

Vũ Mai

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,758.3428,123.05
AUD16,035.1216,704.81