Thứ ba, 04/08/2020, 14:39 GMT+7
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND để triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Long An.

 

Ảnh (báo Long An)


Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân về vị trí, vai trò của Hội; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đề ra các giải pháp thiết thực để khắc phục những tồn tại, khó khăn trong hoạt động Hội thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, Kế hoạch đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ để triển khai trong thời gian tới. Đó là: Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác Hội Luật gia; Củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên, lựa chọn các luật gia có phẩm chất, năng lực và có đủ tiêu chuẩn để làm công tác hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên; Tăng cường sự phối hợp, tham gia của Hội Luật gia các cấp trong các hoạt động xây dựng, góp ý, thẩm định, tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân; Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, tư vấn viên pháp luật là hội viên Hội Luật gia; Phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia các cấp trong tỉnh tham gia công tác giám sát, theo dõi thi hành pháp luật; giải quyết tranh chấp pháp lý theo quy định của pháp luật; Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc tham gia kiểm tra, rà soát, đề xuất sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính; Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc tham gia vào hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã giao cho Hội Luật gia tỉnh Long An chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể có liên quan để tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch và đinh kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo về TW Hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Mai Vũ

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,060.0023,270.00
EUR26,552.7327,906.96
AUD16,071.2716,742.47