09:02 02/07/2018 GMT+7
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nhằm phát huy vai trò và hiệu quả của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh, ngày 06 thán 6 năm 2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn số 761/UBND-NCPC về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia các cấp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; củng cố, kiện toàn, phát triển thêm tổ chức và kết nạp hội viên theo đúng tiêu chuẩn.Đặc biệt làquan tâm, vận động cán bộ về hưu có trình độ, năng lực chuyên môn, có đủ điều kiện để phát triển thành hội viên; chú trọng việc thành lập tổ chức hội ở cấp xã.

2. Cơ cấu nhân sự bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia cấp huyện là cán bộ về hưu; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia ở các sở, ban, ngành là cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, kiến thức pháp luật, tâm huyết, có trách nhiệm để tham gia tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật, tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị pháp lý cho địa phương, đơn vị.

3. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng hoặc tạo điều kiện cho các hội viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên.

4. Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình có biện pháp hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, các điều kiện thuận lợi khác cho Hội Luật gia các cấp theo quy định pháp luật hiện hành đảm bảo tương xứng với vị trí, vai trò của Hội./.

 Lương Mai Sao

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD