Thứ hai, 30/03/2020, 01:54 GMT+7
Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 – 04/4/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III
Ngày 24/10/2019 Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 352/KH-HLGVN về Tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 – 04/4/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III. Xin đăng tải toàn văn văn bản này.

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

BAN THƯỜNG VỤ

 Số: 352/KH-HLGVN

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập  

Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 – 04/4/2020)  

và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III 

 

Thực hiện Nghị quyết số 305/NQ-HLGVN ngày 13/9/2019 của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 – 04/4/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III như sau: 

I. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích

- Tuyên truyền về truyền thống và những đóng góp của Hội Luật gia Việt Nam trong 65 năm xây dựng và phát triển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những đóng góp trong giai đoạn 05 năm từ Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ II (2015 - 2020) nhằm nâng cao nhận thức, sự tin tưởng, niềm tự hào của các thế hệ Luật gia về vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ II (2015) với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020” và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới.

- Tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng cho Hội Luật gia Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác của Hội. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới để các cấp Hội học tập; khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của các cấp Hội tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. Nội dung và các bước tiến hành

1. Những nội dung từ nay đến Đại hội thi đua yêu nước

1.1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và công tác của Hội Luật gia Việt Nam

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật và các chính sách về thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số 50-TB/TW  ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam.

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua

Tổ chức công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua đặc biệt, thiết thực, gắn kết với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội (04/4/1955 – 04/4/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp Hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền về truyền thống của Hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đồng thời, phát động đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, gắn với chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019, 2020.

Các đơn vị báo, tạp chí và trang thông tin điện tử của Hội tập trung tuyên truyền về truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước; biểu dương, ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua Hội Luật gia Việt Nam; biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi.

1.3. Lựa chọn các điển hình tiên tiến và phát hiện nhân tố mới

Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội chú trọng việc lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến và tiếp tục phát hiện các nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, đồng thời có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu và đề nghị khen thưởng kịp thời.

1.4. Tổ chức bình xét, suy tôn và khen thưởng

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam và văn bản hướng dẫn, các đơn vị lựa chọn, bình xét các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam xét, trình Chủ tịch Hội quyết định tặng Bằng khen.

2. Hình thức, thời gian tổ chức, thành phần, số lượng đại biểu

2.1. Đối với Hội Luật gia cấp tỉnh, đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội

- Hình thức tổ chức: “Hội nghị điển hình tiên tiến”

- Thời gian: 1/2 ngày, tiến hành vào quý I năm 2020

- Thành phần, số lượng đại biểu: do đơn vị tổ chức quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thi đua, khen thưởng.

2.2. Đối với Trung ương Hội

- Hình thức tổ chức: Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam.

- Thời gian: 01 ngày tại thành phố Hà Nội.

- Thành phần, số lượng đại biểu: do Hội đồng thi đua – khen thưởng căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng đơn vị để xem xét, tham mưu, đề xuất với Thường trực Trung ương Hội lựa chọn đại biểu ưu tú.

- Số lượng đại biểu tối đa là 400 đại biểu (bao gồm cả đại biểu điển hình tiên tiến và đại biểu khách mời).

3. Nội dung trọng tâm của Đại hội, Hội nghị

- Báo cáo tổng kết 65 năm xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam;

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025;

- Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Hội Luật gia Việt Nam (tổ chức tại Đại hội thi đua yêu nước);

- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân);

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến;

- Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025;

Căn cứ các nội dung, yêu cầu nêu trên, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội có thể tổ chức các hình thức đa dạng, phong phú nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi như: kết hợp tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thi chuyên đề, thi đấu thể thao, giao lưu trực tiếp với các điển hình,...

III. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III bảo đảm tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Căn cứ Kế hoạch này, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội luật gia trực thuộc Trung ương Hội có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

3. Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

IV. Tiến độ thực hiện

  1. 1.     Quý IV năm 2019

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban (Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền - lễ tân – hậu cần);

- Xây dựng đề cương Báo cáo tổng kết 65 năm xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025;

- Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn các cấp hội triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III.

2. Quý I năm 2020

2.1. Tháng 01, 02/2020:

- Xây dựng Dự thảo Báo cáo Tổng kết 65 năm xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam; Báo cáo tổng kết phong trào thi và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025;

- Triển khai tổ chức tuyên truyền và các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

- Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo xây dựng 01 băng đĩa tư liệu về truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam.

2.2. Tháng 03/2020:

- Từ ngày 01 – 20/3/2020: Cụm thi đua và các cấp hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, bình chọn điển hình tiên tiến và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm.

- Từ ngày 21 – 30/3/2020: Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam bình xét thi đua.

- Từ ngày 10 – 15/3/2020: Hoàn thiện các Báo cáo; Xây dựng và hoàn thiện Chương trình, kịch bản Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III.

2.3. Tháng 04/2020:

- Tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội  Luật gia Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III (Dự kiến ngày tổ chức vào ngày 03 - 04/04/2020).

- Tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và vận động hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh vấn đề mới, Ban Thường trực Trung ương Hội có trách nhiệm xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 

Nơi nhận:

- Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương;

- Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội;

- Hội Luật gia các tỉnh, thành phố; các đơn vị,    Chi hội trực thuộc Trung ương Hội;

- Văn phòng, các Ban trực thuộc TW Hội;

- Hội đồng TĐKT HLGVN;

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

        CHỦ TỊCH

 

     (Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,510.0023,700.00
EUR25,465.1126,687.81
AUD14,040.7914,542.52