Chủ nhật, 16/06/2019, 13:26 GMT+7
Công văn số 318/HĐTĐKT-HLGVN ngày 20/10/2015 về việc Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2015

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Số: 318/HĐTĐKT-HLGVN

V/v bình xét thi đua, khen thưởng năm 2015 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––

    Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 

 

           

       Kính gửi:  - Cụm trưởng các Cụm thi đua Hội Luật gia Việt Nam;

                       - Hội Luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                       - Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội

 

Để triển khai công tác xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2015 có hiệu quả, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn các Cụm thi đua, Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia các tỉnh/thành phố, Đơn vị, Chi hội luật gia trực thuộc Trung ương Hội một số nội dung liên quan đến việc bình xét, đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2015 như sau:

I. CĂN CỨ, TIÊU CHUẨN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Căn cứ đánh giá, xét chọn

Việc đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng đối với các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam phải căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong năm 2015, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng để làm căn cứ xét, đề nghị tặng các danh hiệu và hình thức khen thưởng.  

Thời gian xét thi đua, khen thưởng năm 2015 được tính từ ngày 31/10/2014 đến ngày 30/10/2015.

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

Được thực hiện theo Quy định tại Chương III, Chương IV Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-HLGVN ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

II. CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Chỉ tiêu Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam: Mỗi Cụm thực hiện bình xét, suy tôn, đề nghị tặng Cờ thi đua tối đa là 02 (hai) tập thể (chỉ xét Cờ thi đua đối với Hội Luật gia các tỉnh/thành phố và các đơn vị, chi hội luật gia trực thuộc Trung ương Hội).

2. Chỉ tiêu Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam 

a) Đối với tập thể:

- Đối với Hội Luật gia các tỉnh/thành phố, các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội đạt tiêu chuẩn quy định phải được Hội nghị thi đua Cụm (bao gồm đại diện của các đơn vị thuộc Cụm) bình xét nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam xem xét và đề nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen.

- Đối với các cấp hội thuộc Hội Luật gia tỉnh, thành phố, tỷ lệ số đơn vị (các quận, huyện hội, các chi hội trực thuộc) được Hội Luật gia tỉnh, thành phố đề nghị xét khen thưởng không vượt quá 20% tổng số đơn vị, tổ chức Hội. Ví dụ: Hội Luật gia tỉnh A có 30 đơn vị thì số lượng tập thể được đề nghị xét khen thưởng không quá 6 đơn vị (Trong Tờ trình đề nghị xét khen thưởng của đơn vị cần ghi rõ số lượng các đơn vị trực thuộc).

b) Đối với cá nhân

- Tỷ lệ cán bộ, hội viên Tỉnh, Thành Hội, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội được đề nghị xét khen thưởng không vượt quá 2% tổng số hội viên đã được cấp, đổi thẻ của cấp Hội mình (Trong Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị cần ghi rõ số lượng hội viên đã được cấp, đổi thẻ).

- Đối với Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội có số lượng cán bộ, hội viên dưới 30 người được đề nghị khen thưởng 01 (một) cá nhân; số lượng cán bộ, hội viên từ 30 đến 50 người được đề nghị khen thưởng 02 (hai) cá nhân.

III. THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Thẩm quyền xét thi đua, khen thưởng :

- Năm 2015, Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam tiến hành bình xét và đề nghị Chủ tịch Hội xét tặng danh hiệu thi đua “Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam” đối với tập thể và hình thức khen thưởng “Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam” đối với tập thể và cá nhân.

- Cụm thi đua tiến hành bình xét, suy tôn danh hiệu Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam và hình thức khen thưởng Bằng khen đối với tập thể là Hội Luật gia tỉnh/thành, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội. (Lưu ý: Cụm thi đua không bình xét thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trực thuộc và các cá nhân của Hội Luật gia tỉnh/thành, đơn vị, Chi hội trực thuộc Trung ương Hội).

- Hội Luật gia tỉnh/thành phố, Đơn vị, Chi hội trực thuộc Trung ương Hội bình xét và đề nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân trực thuộc.

- Đối với hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội Luật gia cấp tỉnh, thành phố, Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Trung ương Hội: căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế Thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam năm 2015 để thực hiện.

- Đối với Văn phòng, các Ban chuyên môn trực thuộc Trung ương Hội, việc bình xét khen thưởng sẽ do Ban Thường trực Trung ương Hội xem xét và đề nghị.

2. Thời gian xét thi đua, khen thưởng

- Từ 10/11 đến 15/11/2015: Tổ chức tổng kết và bình xét thi đua tại Hội đồng thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia tỉnh/thành phố, các Chi hội Luật gia và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

- Từ 15/11 đến 25/11/2015: Tổ chức tổng kết và bình xét thi đua ở các Cụm thi đua.

- Các tỉnh/thành hội, chi hội, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và các Cụm thi đua gửi kết quả bình xét thi đua và hồ sơ thi đua về Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam trước ngày 30/11/2015.

- Từ ngày 01/12 đến 15/12/2015: Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam tổng hợp lập danh sách các tập thể và cá nhân, tổ chức bình xét và đề nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam công nhận các danh hiệu và khen thưởng năm 2015.

- Kết quả xét khen thưởng được công bố tại Hội nghị Tổng kết năm 2015 (dự kiến ngày 24, 25 tháng 12 năm 2015 tại Đà Nẵng).

3. Hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng 

3.1. Đối với danh hiệu Cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam

- Tờ trình và Biên bản họp Cụm thi đua;

- Báo cáo thành tích;

- Kết quả chấm điểm hoặc kết quả bỏ phiếu của Cụm thi đua.

3.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gồm có:

- Tờ trình của Hội Luật gia tỉnh/thành phố, Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội kèm danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng.

- Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng hoặc tập thể Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh/thành phố, Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo cấp trình khen thưởng.

- Bản sao các Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Giấy khen” của đơn vị; các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác (nếu có).

3.3 Một số yêu cầu khác:

- Trong Tờ trình, đề nghị đơn vị ghi rõ số lượng tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng trên tổng số tập thể, cá nhân trực thuộc đơn vị (số cá nhân được tính trên số hội viên đã được cấp, đổi thẻ mới).

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đề nghị các đơn vị gửi 02 (hai) bộ hồ sơ.

- Khi gửi hồ sơ, đề nghị đơn vị đồng thời gửi kèm theo file điện tử của hồ sơ đến hộp thư điện tử của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam: thiduakhenthuonghlgvn@gmail.com.

Nhận được Công văn này, đề nghị đơn vị triển khai đến các cấp hội và hội viên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam: đồng chí Nguyễn Hùng Sơn – chuyên viên Văn phòng TW Hội – Thư ký Hội đồng thi đua, khen thưởng. ĐT: 090.8409.889; 04.6263.4954, email: hungson2810@gmail.com; thiduakhenthuonghlgvn@gmail.com để được hướng dẫn, giải thích. 

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-   Như Kính gửi;

-   Ban Thường trực TW HLGVN;

-   Hội đồng TĐKT HLGVN;

-  Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

(đã ký)

 Trần Đức Long

(Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Tổng thư ký – Chánh Văn phòng TW Hội) 

 

 

 

 

 

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2326523385
EUR25955.9226714.34
AUD15888.1916255.83