14:26 18/01/2019 GMT+7
Hội Luật gia Viêt Nam ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Ngày 16/01/2019, Hội Luật gia Viêt Nam ban hành kế hoạch số 15/KH-HLGVN về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 với 8 hoạt động và nhiệm vụ, cụ thể là:

 

1. Tham gia tổng kết thực tiễn thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật  và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật…); nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế hoặc đề xuất, thực hiện giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Tăng cường truyền thông về PBGDPL, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2018-2021” (sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành); đổi mới, cải tiến chuyên mục PBGDPL trên trang thông tin điện tử của Hội, báo, tạp chí.

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Trung ương và địa phương; tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua năm 2018 và năm 2019; các quy định pháp luật, dự thảo luật, pháp lệnh quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Hiệp định Đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; điều ước về biển mà Việt Nam là thành viên...

4. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương.

5. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật chuyên sâu gắn với thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (sau khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành).

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021.

7. Tham gia với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL, trọng tâm là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình phối hợp đã ký giữa Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam và Hiệp hội Bia - Rượu - nước giải khát Việt Nam.

Căn cứ vào Kế hoạch này, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố các Chi hội, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, các cơ quan báo chí của Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến với hình thức, nội dung phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật của Trung ương Hội sẽ tham mưu giúp thường trực Lãnh đạo Trung ương Hội thực hiện các nhiệm vụ nói trên, đồng thời đôn đốc, theo dõi các cấp hội và đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch.

Đàm Thanh Tuấn

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD