15:56 08/11/2018 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý
Trong thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức hội trực thuộc đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 

Đ/c Dương Khánh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa phát biểu


Hiện nay, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa có 34 tổ chức hội trực thuộc, gồm 21 Hội Luật gia huyện, thành phố và 13 Chi hội Luật gia trực thuộc ở các cơ quan cấp tỉnh với tổng số 1815 hội viên. Hội xác định mỗi hội viên là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, mỗi tổ chức hội là một đơn vị tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Bám sát và thực hiện các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam, hằng năm Hội đều ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Nội dung  tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh. Cùng với đó, nội dung trên thường chú trọng tuyên truyền chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; vận động hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật khác; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Từ năm 2013 đến nay, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 2.291 hội viên Hội Luật gia, báo cáo viên pháp luật, cán bộ cấp huyện và cán bộ, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật quan trọng, mới ban hành, liên quan và tác động trực tiếp tới đòng đảo các tầng lớp nhân dân, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Trưng cầu ý dân, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2107), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…. Phổ biến, giới thiệu nội dung các luật mới ban hành liên quan đến việc hành nghề luật sư, trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng bào chữa, tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh; phổ biến, giới thiệu các luật mới ban hành, các quy định của pháp luật liên quan đên hoạt động, tác nghiệp báo chí cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên, hội viên, người làm báo ở các cơ quan báo chí Thanh Hóa và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; phổ biến, giới thiệu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức đang học tập tập trung tại các lớp lý luận chính trị - hành chính Trường Chính trị tỉnh …

Hội đã xây dựng Website Hội Luật gia Thanh Hóa để thông tin các hoạt động của Tỉnh Hội và các tổ chức Hội trong tỉnh và tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giải đáp, hướng dẫn thi hành pháp luật cho nhân dân.

Hội Luật gia các huyện, thành phố tổ chức và tham gia tổ chức 2.850 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật khác; tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền phục vụ các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương cho 298.600 lượt người và kết hợp, lồng ghép với các hội nghị, hoạt động khác để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp luật; tham gia phát hành tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền pháp luật.

Các Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh hội tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành pháp luật thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin, website của đơn vị và tạp chí chuyên ngành. Các đơn vị làm tốt công tác này là các Chi hội Luật gia Kiểm lâm tỉnh, Văn phòng Tỉnh Hội …

Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cũng là một trong những hoạt động quan trọng, thường xuyên và là thế mạnh của Hội. Trong 5 năm qua, Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 650 vụ việc cho 890 lượt người, trong đó chủ yếu là tư vấn, trợ giúp miễn phí; tham gia tố tụng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự tại phiên tòa 35 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng 43 vụ việc; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 2.133 lượt phạm nhân được đặc xá, giảm án tha tù trước thời hạn, sắp chấp hành xong án phạt tù, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng tại các trại giam đóng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Hội còn thực hiện tư vấn, giải đáp, hướng dẫn thi hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội đã ký kết với Báo Thanh Hóa Quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật, xây dựng và thực hiện 32 chuyên mục Dân hỏi - Luật gia trả lời, tham gia thực hiện các chuyên mục Trả lời bạn đọc, Ý kiến - Dư luận và tư vấn, giải đáp pháp luật trực tiếp cho độc giả Báo Thanh Hóa; thực hiện 13 chương trình tư vấn, giải đáp pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Hội Luật gia các huyện, thành phố trực tiếp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 1.870 vụ việc cho 2.450 lượt người; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý thông qua công tác chuyên môn 1.230 vụ việc; phối hợp với đài truyền thanh - truyền hình ký kết và thực hiện các chương trình tuyên truyền, tư vấn, giải đáp pháp luật và thực hiện định kỳ chuyên mục Bạn hỏi - Luật gia trả lời trên đài. Một số đơn vị thành lập trung tâm tư vấn pháp luật để phục vụ nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của các tổ chức và nhân dân tại địa phương. Các đơn vị làm tốt công tác này là Hội Luật gia thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn, Nông Cống, Tĩnh Gia, Bá Thước …

Các Chi hội Luật gia trực thuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 1.600 vụ việc thông qua việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tư vấn, giải đáp pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị làm tốt công tác này là các Chi hội Luật gia Kiểm lâm tỉnh, Trường Chính trị tỉnh …

Các luật gia ở cơ sở còn tham gia các hoạt động tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước; hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân. Các luật gia là cán bộ tư pháp, thanh tra ... phối hợp với các ngành, đoàn thể chỉ đạo các tổ hòa giải, thanh tra nhân dân tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải thành 3200 vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa còn tích cực tham gia các hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương. Hội đã tham gia ký kết và thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2015 – 2020. Trong đó, Hội đã tham gia các đoàn giám sát liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo về phát triển và quản lý chợ tỉnh Thanh Hóa; về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công tại huyện Tĩnh Gia; về việc giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của các hộ dân phường Tào Xuyên (thành phố Thanh Hóa) về các vi phạm của Công ty TNHH Hoàng Đông trong lĩnh vực đất đai, môi trường; về việc công khai và thực hiện kết luận thanh tra tại Thanh tra tỉnh và UBND huyện Hoằng Hóa.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Hội còn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý các giai đoạn 2014 – 2016 và 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện Đề án này đã mang lại nhiều kết quả rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý của hội viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ cấp huyện và cơ sở được nâng lên rõ rệt. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức quan tâm, đánh giá đúng đắn hơn ý nghĩa, tác dụng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và vai trò của Hội Luật gia trong công tác này.

Trong thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức hội trưc thuộc sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hướng mạnh về cơ sở để công tác này ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn. Trong đó, tập trung tổ chức tuyền truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan và tác động trực tiếp đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là tư vấn, trợ giúp lưu động cho các đối tượng chính sách, đặc thù trong xã hội; tổ chức thực hiện tốt Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017  - 2021 trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia công tác tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở và giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương./.

                                                                                       HÀ SĨ THẮNG

                                                                           (Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa)

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD