14:19 22/01/2024 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 19 tháng 01 năm 2024, Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dưới sự chủ trì của Luật gia Lê Hồng Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị


Theo đánh giá của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp chính quyền tỉnh Hậu Giang đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua, ra sức đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với điều kiện thuận lợi nói trên, việc triển khai nhiệm vụ trong năm 2023 của Hội Luật gia tỉnh đạt nhiều kết quả. Nổi bật như: đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Công văn số 598-CV/TU ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 862-KH/ĐĐQH15 ngày 12/8/2022 của Đảng đoàn Quốc hội và Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 14, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, phân công đồng chỉ Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phụ trách Hội Luật gia tỉnh. Thực hiện Hướng dẫn số 188/HD-BCĐ, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội Luật gia cấp tỉnh, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc lãnh đạo Đại hội Hội Luật gia các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong  năm 2023, Thường trực Hội Luật gia tỉnh tham gia đóng góp ý kiến 32 văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành, địa phương; các cấp Hội trực thuộc đóng góp ý kiến 280 văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương; tham gia thẩm định 39 văn bản, kiểm tra 28 văn bản.  

Thực hiện vai trò là thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đã chủ động triển khai 09 cuộc với 1.380 lượt đoàn viên, hội viên tham dự với nhiều hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác với các sở, ban, ngành tỉnh như: Kế hoạch phối hợp Về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nhân rộng mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở khu dân cư năm 2023; Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh. Trong năm, Hội Luật gia tỉnh tham dự buổi đối thoại với 158 phạm nhân và gia đình phạm nhân tại trại giam Kênh 5.  

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh và các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia cấp huyện đã tư vấn tại trụ sở được 1.567 trường hợp đến yêu cầu trên các lĩnh vực khiếu nại về đất đai, dân sự, hành chính, hôn nhân & gia đình; trợ giúp pháp lý 12 trường hợp.

Đến nay, tỉnh Hậu Giang đã thành lập 07/08 Hội Luật gia huyện, thị xã, thành phố; 16 Chi hội Luật gia sở, ngành trực thuộc tỉnh Hội; 41 Chi hội Luật gia các ngành trực thuộc Hội Luật gia cấp huyện và 45 Chi hội Luật gia xã, thị trấn. Trong năm, đã kết nạp 52 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 1.348 hội viên, trong đó số hội viên đã được cấp thẻ là 1.130 hội viên, đạt tỷ lệ 83,8 % hội viên được cấp thẻ.

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang xác định là năm củng cố tổ chức các cấp Hội và phát triển hội viên, nâng cao năng lực hoạt động. Vì vậy, các cấp hội trên địa bàn tỉnh cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh như: Công văn 598-CV/TU, ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam (2019 - 2024). Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang... Duy trì hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu của người dân đến tư vấn tại tổ chức Hội và Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh. Phối hợp với các cấp, ngành liên quan, chuẩn bị tốt cho Đại hội các cấp Hội luật gia trực thuộc, tiến tới Đại hội Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Luật gia Lê Hồng Dũng trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể và cá nhân


Tại Hội nghị, Luật gia Lê Hồng Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đã trao bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng 09 tập thể, 19 cá nhân và trao giấy khen của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng 08 tập thể và 15 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc năm 2023./.

 

                                                                                Thu Năm

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD