Thứ tư, 25/04/2018, 05:48 GMT+7
Hội Luật gia tỉnh Hà Nam: Tăng cường xây dựng Hội mạnh về chính trị, tư tưởng và nghề nghiệp
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, tại thành phố Phủ Lý, Hội Luật gia tỉnh Hà Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí: GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Bùi Quang Cẩm,Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nam Định; Vũ Thế Lân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội và đại diện nhiều sở, ban, ngành tỉnh Hà Nam.

 

 

Đoàn chủ tịch Đại hội


Báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2011-2016 nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước được thể hiện trong Chỉ thị 56/CT-TW của Bộ Chính trị, Kết luận 19/KL-TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XI; của Tỉnh uỷ, HĐND, Uỷ ban nhân dân tỉnh, MTTQ tỉnh Hà Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, toàn thể Hội viên ở các cấp Hội, các Chi hội trực thuộc đã nỗ lực phấn đấu, chủ động xây dựng và thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch công tác, trong đó có nhiều nội dung, nhiều mặt hoạt động có bước phát triển mới, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 

 

Đại biểu tham dự Đại hội 


Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Hội tiếp tục được đẩy mạnh; nội dung, hình thức và phương pháp tham gia ngày càng phong phú, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và của địa phương. Đã tham gia góp ý kiến vào 117 dự thảo văn bản của Trung ương và 351 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới; nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội và người dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đã phối hợp với các cơ quan ở địa phương tổ chức trợ giúp pháp lý 2.764 vụ việc với hơn 4500 lượt người tham gia; 157 đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội có sự tiến bộ rõ nét.Số lượng Hội viên đã tăng lên (từ 568 lên 718 Hội viên). Đội ngũ cán bộ làm công tác hội được tăng cường, năng lực, trình độ và kỹ năng công tác của cán bộ hội được nâng lên đáng kể.

 

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại như: Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số cấp hội trong một số lĩnh vực chưa cao. Một số hoạt động còn hình thức, kém hiệu quả, phương thức tổ chức hoạt động chưa được đổi mới mạnh mẽ, chưa có nhiều hình thức để tập hợp, vận động và phát huy vai trò của hội viên tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc triển khai một số nhiệm vụ về giám sát thi hành pháp luật, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; công tác tham gia giải quyết khiếu nại, công tác tham gia hòa giải ở cơ sở chưa phát huy được hiệu quả thường xuyên; Công tác thông tin, báo cáo chưa được kịp thời. Việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường thông tin hai chiều, mở rộng thông tin trong toàn hội vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

 

Sau khi phân tích nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm, Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quan điểm, định hướng, nội dung của Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Kết luận số 19/KL-TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và Chỉ thị số 08/2013/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới để thống nhất về nhận thức và hành động trong tất cả các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam.Nghiên cứu, vận dụng để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể của mỗi cấp hội, phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội.Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm của các cấp hội và hội viên, tăng cường đề xuất các sáng kiến, đề án, dự án để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần thiết thực vào việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật, đồng thời tham gia tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật khác.Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp hội. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Hội Luật gia với các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và nghề nghiệp, khẳng định rõ tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội, bảo đảm các chế độ, chính sách phù hợp; các cấp hội có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết  để tổ chức và hoạt động.

 

Đồng chí Lê Minh Tâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội; đồng chí Lê Minh Tâm đánh giá cao và ghi nhận những kết quả Hội Luật gia tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu một số ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhấn mạnh, Hội cần tiếp tục quán triệt và nâng cao hơn nữa nhận thức về tính chất, đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác của Hội trong tình hình mới; Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác củng cố tổ chức Hội; kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội và phát triển hội viên; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động, mở rộng và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động Hội; chú trọng gắn công tác Hội với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; quán triệt và thực  hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Lê Minh Tâm - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội


Đồng chí Bùi Quang Cẩm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã ghi nhận những đóng góp của Hội Luật gia trong việc góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương, nhất là các lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân, hòa giải ở cơ sở. Đồng chí cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh tăng cường hoạt động, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

 

Đồng chí Lê Minh Tâm chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành HLG tỉnh Hà Nam

nhiệm kỳ 2016-2021

 

Ban chấp hành HLG tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 19 luật gia, trong đó, Luật gia Lê Thị Liên tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội./.

Vũ Thế Lân

  • Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội ký kết giao ước thi đua năm 2018Ngày 09/4/2018, tại trụ sở Bộ Công an, Cụm thi đua các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Thư ký: Dương Đình Khuyến, Trưởng Ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Trần Đức Long, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đại diện 36 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Luật gia Bộ Công an.
  • Củng cố và phát triển các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Ngày 29/3/2017 tại Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Ban Thường trực Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội với sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và đồng chí Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Tham dự Hội nghị có 46 đại biểu là Lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Trung ương Hội và đại diện của 33 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội.
  • Từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Hội Ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội quý I và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội trong Quý II năm 2018; xem xét thông qua dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; bàn kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.
  • Tập huấn về Công ước chống tra tấn của Liên Hợp QuốcNgày 20/3/2018 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tổ chức buổi tập huấn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2273522805
EUR27564.1227893.62
AUD17093.4917350.03