Thứ tư, 10/08/2022, 15:33 GMT+7
Điều lệ năm 1955

ĐIỀU LỆ HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 1955

(Do Đại hội thành lập Hội Luật gia Việt Nam thông qua ngày 29/3/1955)

 

I. MỤC ĐÍCH

Hội Luật gia Việt Nam có mục đích:

- Đoàn kết các lực luật gia Việt Nam để góp phần vào công cuộc xây dựng nền pháp lý Việt Nam và cùng toàn dân đấu tranh củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc.

- Trao đổi tài liệu và kinh nghiệm pháp lý với các luật gia nước ngoài, cùng nhau bảo vệ những nguyên tắc pháp lý quốc tế căn bản nhằm thực hiện các quyền lợi dân tộc, xây dựng một đời sống hòa bình, hạnh phúc, hợp tác, bình đẳng giữa các nước trên thế giới.

II. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI

Hội Luật gia Việt Nam gồm các người thực hành, giảng dạy hay nghiên cứu pháp lý, đã tán thành Điều lệ, xin gia nhập Hội và được Ban Chấp hành đồng ý.

III. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ

Các hội viên có quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1. Tham gia các công tác nghiên cứu do Hội tổ chức

2. Đảm nhiệm các công tác Hội giao cho

3. Góp ý kiểm tra xây dựng và phê bình công tác của Hội

4. Bầu cử tại Đại hội đồng và ứng cử Ban Chấp hành.

5. Đóng tiền niên liễm.

IV. TỔ CHỨC

1. Đại hội đồng: các hội viên họp thành Đại hội mỗi năm 1 lần và trong các trường hợp bất thường do Ban Chấp hành nhận xét và triệu tập nếu cần thiết hoặc do ¼  số hội viên đề nghị với Ban Chấp hành triệu tập.

Đại hội đồng có nhiệm vụ:

a. Thảo luận về báo cáo công tác của Ban Chấp hành

b. Ấn định đường lối đối hoạt đông, chương trình kế hoạch chung và các vấn đề quan trọng.

c. Bầu Ban Chấp hành.

Đại hội đồng biểu quyết theo đa số.

2. Ban Chấp hành

Ban Chấp hành do Đại hội hàng năm bầu ra gồm có từ 15 đến 20 ủy viên.

Các ủy viên sẽ bầu ra 1 Chủ tịch, từ 2 đến 4 Phó Chủ tịch và 1 Thư ký vụ gồm có 1 Tổng Thư ký và 4 Thư ký.

Ban Chấp hành đại diện Hội, thi hành Điều lệ của hội và chấp hành các quyết nghị của Đại hội.

3. Thư ký vụ

Thư ký vụ làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Thư ký vụ sẽ do Tổng Thư ký điều khiển.

Ban Chấp hành sẽ tổ chức các tiểu ban sau đây do Thư ký vụ phụ trách:

a. Văn phòng, phụ trách các công việc hành chính thường xuyên và các vấn đề tài chính của Hội.

b. Tiểu ban Nghiên cứu, phụ trách công việc nghiên cứu và xuất bản của Hội.

c. Tiểu ban Liên lạc quốc tế, phụ trách liên lạc với các luật gia và các tổ chức luật học trên thế giới.

Nhiều tiểu ban nữa có thể lập ra tùy theo nhu cầu, do quyết định của Ban Chấp hành.

V. TRỤ SỞ

Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam đặt tại Hà Nội.

VI. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng chỉ có thể sửa đổi Điều lệ khi quá ½ số hội viên ghi trong danh sách đến họp.

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,220.0023,530.00
EUR23,251.8824,554.01
AUD15,843.0916,518.75