14:26 13/08/2014 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa XI

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH – BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA XI

(Bầu ngày 31/12/2009)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Quốc Anh

Chủ tịch

2

Nguyễn Văn Hiện

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Quyền

Phó Chủ tịch

4

Lê Minh Tâm

Phó Chủ tịch – TTK

5

Hoàng Thế Liên

Phó Chủ tịch

6

Hoàng Nghĩa Mai

Phó Chủ tịch

7

Đồng Thị Ánh

Phó Chủ tịch

8

Đặng Quang Phương

Phó Chủ tịch

9

Nguyễn Văn Thảo

Phó Chủ tịch

10

Nguyễn Vĩnh Oánh

Phó Chủ tịch

11

Phan Trung Lý

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Dương Thành Bắc

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Đàm Xuân Toan

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Lê Thị Kim Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ

15

Chu Hồng Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ

16

Nguyễn Thị Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ

17

Trần Đức Long

Ủy viên Ban Thường vụ

18

Trần Đại Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ

19

Nguyễn Ngọc Anh

Ủy viên Ban Thường vụ

20

Phạm Tuấn Khải

Ủy viên Ban Thường vụ

21

Lê Xuân Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ

22

Phạm Hồng Thái

Ủy viên Ban Thường vụ

23

Nguyễn Bá Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ

24

Lê Xuân Thân

Ủy viên Ban Thường vụ

25

Trần Gia Thi

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Nguyễn Thị Thanh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Đỗ Hoàng Yến

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Hồ Trọng Ngũ

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Vũ Mạnh Chu

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Dương Đình Khuyến

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Nguyễn Huy Thuật

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Đoàn Năng

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Đặng Đức San

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Nguyễn Tiến Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Phạm Gia Yên

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Quản Văn Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Mai Hồng Quỳ

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Nguyễn Văn Mạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Nguyễn Mạnh Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Vũ Thị Minh Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Trần Hữu Huỳnh

Ủy viên Ban Chấp hành

42

Lê Cảm

Ủy viên Ban Chấp hành

43

Lê Thị Mai Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

44

Nguyễn Văn Ngàng

Ủy viên Ban Chấp hành

45

Trịnh Thị Lê Trâm

Ủy viên Ban Chấp hành

46

Dương Thị Thanh Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

47

Nguyễn Minh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

48

Nguyễn Như Phát

Ủy viên Ban Chấp hành

49

Tạ Quang Tẳng

Ủy viên Ban Chấp hành

50

Nguyễn Thành Tựu

Ủy viên Ban Chấp hành

51

Huỳnh Chiêu

Ủy viên Ban Chấp hành

52

Đặng Văn Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành

53

Nguyễn Đức Trực

Ủy viên Ban Chấp hành

54

Hoàng Gia Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

55

Trần Lương Phổ

Ủy viên Ban Chấp hành

56

Đoàn Xuân Hội

Ủy viên Ban Chấp hành

57

Phạm Hoài

Ủy viên Ban Chấp hành

58

Bùi Quang Phụng

Ủy viên Ban Chấp hành

59

Nguyễn Kiến Quốc

Ủy viên Ban Chấp hành

60

Dương Anh Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

61

Mai Anh Giáp

Ủy viên Ban Chấp hành

62

Phạm Văn Hiểu

Ủy viên Ban Chấp hành

63

Nguyễn Duy Hữu

Ủy viên Ban Chấp hành

64

Nguyễn Văn Uý

Ủy viên Ban Chấp hành

65

Lương Mai Sao

Ủy viên Ban Chấp hành

66

Nguyễn Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

67

Nguyễn Văn Lẹ

Ủy viên Ban Chấp hành

68

Đặng Phan Chung

Ủy viên Ban Chấp hành

69

Nguyễn Văn Bé

Ủy viên Ban Chấp hành

70

Cao Xuân Bé

Ủy viên Ban Chấp hành

71

Lê Thị Liên

Ủy viên Ban Chấp hành

72

Nguyễn Hồng Tuyến

Ủy viên Ban Chấp hành

73

Lê Mạnh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

74

Đoàn Quang Định

Ủy viên Ban Chấp hành

75

Trần Ngọc Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành

76

Trịnh Xuân Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

77

Bùi Thành Lê

Ủy viên Ban Chấp hành

78

Nguyễn Nguyệt Huệ

Ủy viên Ban Chấp hành

79

Phạm Vĩnh Thái

Ủy viên Ban Chấp hành

80

Nguyễn Ngọc Tăng

Ủy viên Ban Chấp hành

81

Trần Dũng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

82

Nguyễn Đức Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

83

Nguyễn Cảnh Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

84

Lương Văn Kích

Ủy viên Ban Chấp hành

85

Triệu Viết Hanh

Ủy viên Ban Chấp hành

86

Trần Đình Kháng

Ủy viên Ban Chấp hành

87

Ngô Văn Phê

Ủy viên Ban Chấp hành

88

Mai Công Lan

Ủy viên Ban Chấp hành

89

Hoàng Quốc Hào

Ủy viên Ban Chấp hành

90

Lê Văn Chắt

Ủy viên Ban Chấp hành

91

Ngô Công Quyền

Ủy viên Ban Chấp hành

92

Nguyễn Văn Nhượng

Ủy viên Ban Chấp hành

93

Phan Khắc Chưỡng

Ủy viên Ban Chấp hành

94

Bùi Thị Lệ Thuỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

95

Ngô Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

96

Võ Công Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành

97

Nguyễn Văn Rộng

Ủy viên Ban Chấp hành

98

Lê Chung Mưu

Ủy viên Ban Chấp hành

99

Dương Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành

100

Đỗ Đức Trọng

Ủy viên Ban Chấp hành

101

Trần Ngọc Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

102

Nguyễn Văn Giáp

Ủy viên Ban Chấp hành

103

Nguyễn Minh Quang

Ủy viên Ban Chấp hành

104

Lê Quang Bích

Ủy viên Ban Chấp hành

105

Nguyễn Hùng Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

106

Kim Nam

Ủy viên Ban Chấp hành

107

Trần Quang Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD