14:23 13/08/2014 GMT+7
Danh sách Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa IX

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH – BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM KHÓA IX 

(Bầu ngày 12/12/1998)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Hưng

Chủ tịch

2

Lưu Văn Đạt

Phó Chủ tịch – TTK

3

Nguyễn Đình Lộc

Phó Chủ tịch

4

Ngô Bá Thành

Phó Chủ tịch

5

Hà Mạnh Trí

Phó Chủ tịch

6

Hà Hùng Cường

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Nguyễn Văn Doãn

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Trịnh Hồng Dương

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Nguyễn Văn Hội

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Vũ Đức Khiển

Ủy viên Ban Thường vụ

11

Phạm Tâm Long

Ủy viên Ban Thường vụ

12

Phan Trung Lý

Ủy viên Ban Thường vụ

13

Trần Đình Nhã

Ủy viên Ban Thường vụ

14

Nguyễn Niên

Ủy viên Ban Thường vụ

15

Nguyễn Vĩnh Oánh

Ủy viên Ban Thường vụ

16

Nguyễn Văn Quyền

Ủy viên Ban Thường vụ

17

Đỗ Minh Quý

Ủy viên Ban Thường vụ

18

Đoàn Văn  Tê

Ủy viên Ban Thường vụ

19

Nguyễn Lưu An

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Nguyễn Xuân Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Hồ Văn Ân

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Đỗ Xuân Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Vũ Mạnh Chu

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Bùi Văn Dư

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Nguyễn Phước Đại

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Trần Công Đáng

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Trịnh Văn Đông

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Nguyễn Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Trần Ngọc Đường

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Lê Hồng Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Hoàng Văn Hảo

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Nguyễn Ngọc Hiến

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Trần Xuân Hiệp

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Trương Thị Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Lê Công Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Vũ Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Nguyễn Văn Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Thái Trọng Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Dương Minh Huấn

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Lê Mạnh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

42

Trần Hữu Huỳnh

Ủy viên Ban Chấp hành

43

Nguyễn Công Khanh

Ủy viên Ban Chấp hành

44

Lương Văn Kích

Ủy viên Ban Chấp hành

45

Dương Thị Thanh Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

46

Nguyễn Hữu Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

47

Trần Văn ngẫu

Ủy viên Ban Chấp hành

48

Phạm Hoàng Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành

49

Trần Thị Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành

50

Hồ Trọng Ngũ

Ủy viên Ban Chấp hành

51

Nguyễn Ngọc Phi

Ủy viên Ban Chấp hành

52

Đặng Quang Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

53

Lê Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

54

Trần phỷ

Ủy viên Ban Chấp hành

55

Lê Sỹ

Ủy viên Ban Chấp hành

56

Trần Minh Tạo

Ủy viên Ban Chấp hành

57

Lê Minh Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành

58

Chu Hồng Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành

59

Lê Xuân Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành

60

Lê Xuân Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

61

Nguyễn Mạnh Thân

Ủy viên Ban Chấp hành

62

Nguyễn Thị Thêm

Ủy viên Ban Chấp hành

63

Lê Văn Thụ

Ủy viên Ban Chấp hành

64

Trần Thu

Ủy viên Ban Chấp hành

65

Nguyễn Huy Thúc

Ủy viên Ban Chấp hành

66

Lê Đức Tiết

Ủy viên Ban Chấp hành

67

Nguyễn Hợp Toàn

Ủy viên Ban Chấp hành

68

Huỳnh Văn Trí

Ủy viên Ban Chấp hành

69

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

70

Nguyễn Quang Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

71

Đào Viễn Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

72

Trần Ngọc Trung

Ủy viên Ban Chấp hành

73

Nông Văn Tư

Ủy viên Ban Chấp hành

74

Đào Trí Úc

Ủy viên Ban Chấp hành

75

Đinh Văn Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành

76

Trà Đình Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD