16:05 18/01/2018 GMT+7
Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quan triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII.
Ngày 17/1/2018, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quan triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII. Đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, báo cáo viên tại hội nghị; Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN); Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HLGVN.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HLGVN; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy viên BCH Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị và Bí thư các chi bộ trực thuộc Trung ương Hội cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan Trung ương HLGVN.

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, báo cáo viên tại Hội nghị.


Đồng chí Trần Hồng Hà đã điểm lại một số nét nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước trong thời gian qua và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập để Đảng ta ra các nghị quyết quan trọng nói trên. Đồng chí đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đáng chú ý là tại Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ta đã đưa ra 6 quan điểm chỉ đạo và 3 mục tiêu cụ thể. Trong đó mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó xác định những nhiệm vụ cụ thể đối với hệ thống tổ chức của Đảng, hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương, ở địa phương và với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.


Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo và các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong đó mục tiêu tổng quát là: Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công. Cùng với đó là 8 nhiệm vụ, giải pháp mà đảng ta đề ra trong việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.


Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã đưa ra những quan điểm chị đạo và mục tiêu cụ thể, đồng thời xác định những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.Đồng chí Lê Minh Tâm phát biểu ý kiến tại Hội nghị.


Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tâm nêu rõ, trên cơ sở những nội dung đã được học tập, nghiên cứu tại Hội nghị các Chi bộ cần đề ra kế hoạch hành động trong từng tháng, từng quý, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thể hiện trách nhiệm của chi bộ, đảng viên, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và đưa công tác Hội phát triển, thiết thực. Thay mặt Đảng ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng chí Lê Minh Tâm cảm ơn đồng chí Trần Hồng Hà đã quan tâm tới Đảng bộ, trực tiếp trình bày quán triệt 4 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Đàm Thanh Tuấn

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD
EUR
AUD