Thứ hai, 30/01/2023, 21:49 GMT+7
Đại hội lần thứ IV, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
Ngày 29/6/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Quang cảnh Đại hội


Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Vũ Đức Nam, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Khánh Ngọc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Du, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chánh án TAND tối cao; Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị và các vị khách mời cùng toàn thể 113 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Trần Đức Long trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa III 

 

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: 05 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Vị trí, vai trò của Đảng bộ, các chi bộ tiếp tục được củng cố và phát triển, số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Sự phối hợp giữa Đảng ủy với Đảng đoàn và Thường trực Trung ương Hội, giữa các chi ủy với lãnh đạo các đơn vị được tăng cường và ngày càng chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc của Đảng, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Hội. Đảng ủy đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, các định hướng, giải pháp được đề ra trong các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, chủ động đề ra các chủ trương, quan điểm, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Đảng bộ, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác.

 

Đ/c Lê Minh Tâm trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa III

 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã có những chủ trương, quan điểm và giải pháp kịp thời, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo; các chi bộ, đơn vị trực thuộc đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Phạm vi hoạt động của Hội từng bước được mở rộng; chất lượng, hiệu quả các hoạt động ngày càng được nâng cao, uy tín của Hội ngày càng được nâng lên, được Đảng, Nhà nước và xã hội tin tưởng. Trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ có sự chuyển biến rõ nét, đi vào nền nếp, tiếp tục đổi mới; chất lượng, hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy trình công tác Đảng được bảo đảm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, nhất trí trong đảng bộ, phát huy được năng lực, trình độ của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đảng bộ đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng.

Công tác tổ chức, cán bộ được củng cố, kiện toàn và có bước phát triển mới, đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng và chất lượng; Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tự giác chấp hành đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội, không có cán bộ, đảng viên nào có biểu hiện vi phạm về lập trường, quan điểm, đạo đức và lối sống. Công tác dân vận được đẩy mạnh, thiết thực và hiệu quả hơn. Sự lãnh đạo của Đảng uỷ đổi với các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan chặt chẽ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của quần chúng tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, bảo đảm dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, chi ủy các chi bộ đã chủ động và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định, kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc An ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đánh giá cao Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức có bề dày lịch sử và truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, sự phát triển của Đảng bộ khối và cho công tác xây dựng Đảng nói chung. Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương luôn mong muốn và tin tưởng Hội Luật gia Việt Nam không ngừng phát triển toàn diện và mạnh mẽ, Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Đ/c Đỗ Ngọc An phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đồng chí cũng cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được đề ra cho nhiệm kỳ tới trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm để thống nhất thực hiện một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cần tiểp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chẩt lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, cần tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng trong Đảng bộ. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phù hợp với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ ba, cần tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra, chi uỷ, các chi bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, UBKT đối với công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp uỷ, UBKT cần xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp uỷ Đảng và đảng viên về công tác dân vận trong tình hình mới; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Thứ năm, trước mắt, cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị tại đại hội, cần quan tâm thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội; đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Thứ sáu, ngay sau đại hội, Đảng uỷ nhiệm kỳ mới cần khẩn trương có chương trình, kế hoạch để thực Nghị quyết Đại hội, phối hợp với Đảng đoàn và Thường trực Trung ương Hội lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ đã đề ra.

 

Đ/c Nguyễn Văn Quyền phát biểu ý kiến tại Đại hội

 

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan khóa III đã làm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của mình; chủ động phối hợp với Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội trong việc thực hiện Nghị quyết Khóa III và các nhiệm vụ công tác quan trọng khác. Đồng chí mong rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư khóa tới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo Hội và đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội khóa IV, nhiệm lỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Đức Long được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ IV và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

 

Tạ Tốn.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 


Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,250.0023,620.00
EUR24,814.9626,204.51
AUD16,192.2116,882.69