Thứ ba, 21/05/2019, 19:33 GMT+7
Công văn số 317/HLGVN ngày 20/10/2015 về việc gửi báo cáo công tác năm 2015.

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Số: 317/HLGVN

V/v báo cáo công tác năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

          Kính gửi: - Hội Luật gia các tỉnh, thành phố

                        - Các Đơn vị, Chi hội trực thuộc TW Hội Luật gia Việt Nam

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, Thường trực Trung ương Hội dự kiến tổ chức tổng kết công tác toàn Hội vào cuối tháng 12/2015 tại Đà Nẵng. Thường trực Trung ương Hội đề nghị Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội gửi báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của đơn vị mình về Trung ương Hội (theo đề cương đính kèm).

Các nội dung báo cáo cần có nhận xét đánh giá hiệu quả, các số liệu tính đến thời điểm báo cáo hoặc ghi rõ tính đến thời gian cụ thể và gửi về Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trước ngày 20 tháng 11 năm 2015 để tổng hợp.

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Vũ Thị Mai – Chuyên viên Văn phòng, điện thoại: 0986438797, email:maivu6868@gmail.com.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chủ tịch, P.Chủ tịch, TTK (để b/c);

- Lưu VT.

TL.CHỦ TỊCH

PHÓ TỔNG THƯ KÝ 

 (Đã ký)

Trần Đức Long

 

 

 

 

Đề cương báo cáo

Phần thứ nhất: Tổng kết công tác năm 2015

1. Tình hình chung của đơn vị

 - Tình hình chung ở địa phương có ảnh hưởng đến hoạt động của Hội và ý thức chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.

- Việc quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ hội và hội viên trong đơn vị.

2. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

- Tham gia Ban soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật

 - Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; chế độ, chính sách của địa phương;

Các nội dung nêu trên cần ghi rõ số lượng các văn bản của đơn vị gửi góp ý kiến, số cuộc hội thảo, hội nghị, toạ đàm, số tài liệu xuất bản, in ấn do đơn vị thực hiện hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức khác thực hiện.

3. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở

- Hình thức và nội dung tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, những điểm mới về tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý;

- Tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật và theo quy định của điều lệ;

- Tham gia công tác hòa giải tại cơ sở và phòng chống tham nhũng.

4. Công tác phổ biến và giáo dục pháp luật

- Triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016”;

- Tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Hình thức, phạm vi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật

5. Tham gia công tác cải cách tư pháp; cải cách hành chính; giám sát thực hiện pháp luật; giám sát, phản biện xã hội và hòa giải ở cơ sở

- Tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính;

- Tham gia công tác tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên;

- Tham gia giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội…

- Tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

6. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế (nếu có)

7. Công tác tổ chức, cán bộ, hội viên

7.1. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội

- Việc thành lập các tổ chức hội mới tại địa phương, đơn vị;

- Cơ sở vật chất của hội: trụ sở, trang thiết bị làm việc (nếu mới được bố trí hoặc mới được trang bị)

- Báo cáo số lượng cấp Hội được công nhận đặc thù (hội cấp tỉnh, cấp quận/huyện)

7.2. Công tác cán bộ hội và phát triển Hội viên

- Công tác phát triển thêm Hội viên mới;

- Công tác bồi dưỡng cán bộ, hội viên;

8. Công tác thông tin tuyên truyền, báo chí và xuất bản

- Công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các văn bản của Trung ương Hội đến toàn thể hội viên.

- Xuất bản, in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền như: sách, báo, bản tin pháp luật, tờ rơi, tờ gấp…

9. Công tác thi đua khen thưởng

- Công tác đăng ký thi đua (cụ thể số lượng tập thể, cá nhân đăng ký);

- Sơ kết phong trào thi đua: các hoạt động, phong trào thi đua đã thực hiện, kết quả đạt được;

- Tổng kết phong trào thi đua (có báo cáo riêng).

10. Các hoạt động khác (nếu có)

Phần thứ hai: Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2334523465
EUR25932.4526738.42
AUD15964.6616334.04