Thứ ba, 21/05/2019, 20:30 GMT+7
Công văn số: 316/HĐTĐKT-HLGVN ngày 16/10/2015về việc gửi báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 Số: 316/HĐTĐKT-HLGVN

V/v báo cáo tổng kết công tác thi đua,

khen thưởng năm 2015 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––

     Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

 

           

  Kính gửi:  - Cụm trưởng các Cụm thi đua Hội Luật gia Việt Nam;

                   - Hội Luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                   - Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội

 

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam đề nghị các Cụm thi đua, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Đơn vị, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội tổ chức tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015, đồng thời đề nghị các đơn vị có Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 gửi về Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam.

Để công tác tổng hợp tiến hành nhanh chóng và chính xác, đề nghị các đơn vị tổng hợp Báo cáo ngắn gọn, nêu những kết quả đã đạt được năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 kèm theo số liệu cụ thể (Các nội dung cần báo cáo đính kèm Công văn này). Báo cáo gửi về Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam trước ngày 20/11/2015.

Trân trọng./.

Ghi chú:

-      Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo bao gồm cả văn bản và file mềm (file mềm gửi vào địa chỉ email: thiduakhenthuonghlgvn@gmail.com).

-      Chi tiết liên hệ: đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Thư ký Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam. ĐT: 04.6263.4954, 090.840.9889.

 

Nơi nhận:

-   Như Kính gửi;

-   Ban Thường trực TW HLGVN;

-   Hội đồng TĐKT HLGVN;

-  Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

(đã ký)

 Trần Đức Long

(Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Tổng thư ký – Chánh Văn phòng TW Hội)

 

 

 

CÁC NỘI DUNG CẦN BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số: 316/HLGVN ngày 16 tháng 10 năm 2015)

  1. I.    Kết quả phong trào thi đua năm 2015

1.  Phát động, triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

- Công tác tham gia thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tiếp tục thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổ chức quán triệt Quy chế thi đua, khen thưởng, Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Hội Luật gia Việt Nam. 

- Tổ chức triển khai việc đăng ký thi đua và công tác khen thưởng. 

- Phát động thi đua và thực hiện phong trào thi đua.

2. Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ II, giai đoạn 2010 - 2015

- Tổ chức quán triệt Kế hoạch, Hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam về việc bình xét các gương điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015.

- Tiến hành bình xét các điển hình tiên tiến.

- Kết quả đạt được. 

3. Kết quả của phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

- Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở.

- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.

- Công tác phát triển tổ chức hội, hội viên.

- Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

- Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội.

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Công tác tổ chức, cán bộ hội và hội viên.

4. Kết quả công tác khen thưởng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được.

II. Đánh giá chung

- Ưu điểm.

- Tồn tại, hạn chế.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD2334523465
EUR25932.4526738.42
AUD15964.6616334.04