Thứ tư, 10/08/2022, 14:20 GMT+7
Bài phát biểu của đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ X, ngày 13-14/3/20

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh

(Bài phát biểu của đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ X, ngày 13-14/3/2004)

 

Hôm nay tôi rất vui mừng được tới dự Đại hội đại biểu lần thứ X Hội Luật gia Việt Nam. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các đại biểu tham dự Đại hội và thông qua các vị gửi tới toàn thể hội viên Hội Luật gia Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc; chúc Đại hội lần thứ X Hội Luât gia Việt Nam thành công tốt đẹp.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất vui mừng nhận thấy rằng: trong nhiệm kỳ qua Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều cố gắng xây dựng, phát triển tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả, nhất là tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, tham gia xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh, thiết thực, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội Luật gia Việt Nam đã thu hút được đông đảo các hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, pháp lệnh do các cơ quan nhà nước soạn thảo, đã được Quốc hội xem xét thông qua và ban hành. Kết quả nổi bật là đã tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và nhiều luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước như Luật Bầu cử đại biểu quốc hội, Luật Bầu cử hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và nhiều luật về kinh tế, xã hội như: Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam…

Cùng với việc tham gia xây dựng pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống đã được các cấp hội và hội viên tích cực tham gia với nhiều hình thức đa dạng phong phú, phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan hữu quan góp phần nâng cao kiến thức pháp luật trong nhân dân, từng bước hình thành nếp sống có kỷ cương, sống và làm việc theo pháp luật. Ở nhiều Chi hội luật gia các cơ sở đã tham gia với Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tổ chức vận động nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước về nếp sống tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản… phù hợp với pháp luật, tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân; Hội Luật gia ở một số nơi đã có tổ chức câu lạc bộ pháp luật, thành lập các trung tâm tư vấn pháp luật cho nhân dân, tham gia xây dựng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, phối hợp với các thành viên của Mặt trận tham gia giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, buôn lậu, góp phần phát huy truyền thống quyền làm chủ nhân dân, đồng thời giữ vững kỷ cương pháp luật.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh những cố gắng, những thành tích to lớn của Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ qua, trong việc xây dựng phát triển tổ chức Hội và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Hội, tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật ,đưa pháp luật vào cuộc sống. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Hội Luật gia Việt Nam với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thành lập và đưa vào hoạt động của Hội đồng Dân chủ - pháp luật - một tổ chức tham vấn quan trọng về pháp luật cho Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các địa phương đi vào nề nếp, ngày càng có hiệu quả.

Những năm sắp tới là thời kỳ phát triển rất quan trọng của đất nước nhằm phấn đầu thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và trước mắt là nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004, phấn đấu nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thực hiện những nhiệm vụ trọng đại đó trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn thách thức. Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ nét nổi bật trong 3 năm qua là nền kinh tế nước ta đã đạt nhịp độ tăng trưởng khá cao, toàn diện, năm sau cao hơn năm trước. Các mặt văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đều đạt được những thành tựu tiến bộ.

Tuy nhiên, những gì đạt được so với mục tiêu mà Đại hội IX đặt ra vẫn còn là một khoảng cách, chính vì vậy những yêu cầu nhiệm vụ đề ra cho những năm sắp tới rất cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải nỗ lực phấn đấu mới thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 9 đã đề ra 7 nhóm chủ trương chính sách và giải pháp lớn do Đại hội IX của Đảng đề ra và các Nghị quyết Trung ương khóa IX đã cụ thể hóa, trong đó có chủ trương tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và cơ quan dân cử các cấp, đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính nhà nước, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, thực hiện tốt hơn chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi các chủ trương giải pháp do Hội nghị Trung ương 9 đề ra, Hội Luật gia Việt Nam cần nỗ lực phấn đấu cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giám sát thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, kịp thời phát hiện và kiến nghị với Nhà nước, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung những văn bản pháp luật đã ban hành hoặc ban hành văn bản pháp luật mới, làm cho pháp luật luôn đi kịp với đời sống xã hội.

Tôi nhất trí cao với phương hướng nhiệm vụ mà báo cáo chính trị Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ tới. Tôi chỉ xin góp thêm một số ý kiến:

Một là, chúng ta cần tiếp tục củng cố và mở rộng tổ chức Hội, gắn việc phát triển tổ chức với nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Để thu hút thêm hội viên, gắn bó hội viên với tổ chức, trong mọi hoạt động của mình, Hội Luật gia Việt Nam cần giúp đỡ tạo điều kiệu phát huy tiềm năng của mọi hội viên, đồng thời quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Phấn đấu để mỗi hội viên đều là những luật gia giỏi có tư tưởng của “bao công” xã hội chủ nghĩa; Hội Luật gia là một tổ chức có uy tín và gương mẫu, thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội, bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Hội đã được xác định trong Điều lệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN, xây dựng một xã hội kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Hội Luật gia cần chủ động thực hiện tốt sự phối hợp và thống nhất hành động giữa các nước hữu quan, tạo một bước chuyển mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia các cấp, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Đại hội lần thứ X Hội Luật gia Việt Nam đề ra.

Ba là, hoạt động của Hội cần mở rộng và hướng tập trung vào chức năng xã hội nghề nghiệp, khai thác và phát huy khả năng và nhiệt tình của các luật gia, chăm lo bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ luật gia, xúc tiến việc thành lập các trung tâm tác nghiệp có chức năng sự nghiệp và dịch vụ như trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, trung tâm truyền thông pháp lý, trung tâm đào tạo kỹ năng pháp lý… nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện và động viên các hội viên tham gia các hoạt động do Hội đề ra vì lợi ích của đất nước, của cộng đồng và của mỗi hội viên.

Bốn là, Hội Luật gia Việt Nam cần chủ động động viên hội viên tham gia thực hiện tốt chương trình phố hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra, tiếp tục tham gia tích cực các Hội đồng tư vấn về dân chủ pháp luật, về kinh tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; phối hợp với Ủy ban Mặt trận xã, phường, thị trấn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện tốt chức năng tư vấn pháp lý, nhất là đối với những người nghèo và những người có nhiều khó khăn trong xã hội.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ủng hộ mọi sáng kiến của Hội Luật gia Việt Nam, mong rằng trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia sẽ có những đóng góp mới to lớn góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2004 để chào mừng Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Mong vị thế và uy tín của Hội Luật gia Việt Nam ngày càng cao trong lòng dân và trên trường quốc tế.

Một lần nữa xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

 

Giá vàng
LoạiMua Bán
USD23,220.0023,530.00
EUR23,251.8824,554.01
AUD15,843.0916,518.75